$left
$middle

Arrangemangsbidrag – mindre

Bidraget ska göra det möjligt för föreningar i Malmö att genomföra mindre, föreningsanknutna arrangemang, som skapar fler aktiviteter för Malmöborna över hela kalenderåret.

Det mindre arrangemangsbidraget kan sökas av Bidragsberättigad förening och Organisationer.

Villkor för att söka bidraget

 • Arrangemanget ska vara öppet för alla.
 • Arrangemanget ska bidra till ett brett aktivitetsutbud för Malmöborna.
 • Arrangemanget ska passa in i fritidsförvaltningen evenemangsstrategi.
 • Arrangemanget ska följa Malmö stads värdegrund.
 • Vid beviljande av bidrag ska evenemanget läggas upp i stadens evenemangskalender.

Om bidraget

 • Bidrag: upp till 15 000 kronor.
 • Föreningen kan få bidrag för upp till 75% procent av budgeterade kostnader.
 • Bidraget kan beviljas högst två gånger per förening och kalenderår.
 • För arrangemangsbidrag som söks för årligen återkommande arrangemang halveras bidraget per automatik år 3. År 4 avslås ansökan. Undantag kan ges om arrangemanget kan uppvisa en klar och betydande utveckling direkt kopplat till bidraget.

Bidraget godkänns inte för:

 • Arrangemang som anordnas av eller för företag eller på uppdrag av företag.
 • Arrangemang i samband med Malmöfestivalen.
 • Fester, högtider eller jubileum.
 • Föreningens ordinarie verksamhet.
 • Lön avsedd för projektledning. Inköp av inventarier.
 • Läger.
 • Inköp av inventarier.

Ansökan

Ansök i Rbok senast 60 dagar före arrangemangets start. Föreningar som skickar in ansökan 1–30 dagar för sent får 25 procents avdrag på bidraget. Ansökningar som kommer in mer än 30 dagar för sent handläggs inte. Bidraget betalas ut när ansökan godkänts.

Bifoga följande i ansökan:

 • En tydlig beskrivning av arrangemangetuppgift om föreningen även söker bidrag från någon annan bidragsgivare
 • Budget

Redovisning

Föreningar som får bidrag ska redovisa bidraget i Rbok senast 30 dagar efter avslutat arrangemang.

Föreningar som inte skickar in redovisningen i tid kan bli skyldiga att betala tillbaka pengarna. Redovisning som lämnats in senare än 30 dagar efter avslutat arrangemang ger minskat bidrag enligt följande:

 • 1–30 dagar för sent: avdrag 25 %
 • mer än 30 dagar för sent: bidraget återkallas och föreningen blir skyldig att betala tillbaka bidraget.

Redovisningen ska innehålla följande:

 • En ekonomisk redovisning med bifogade kopior på kvitton och andra verifikationer.

Övrig information

 • Det ska vara tydligt i all information att arrangemanget får bidrag av Malmö stad.
 • Beslut fattas i varje enskilt fall, utan att ta hänsyn till andra bidragsgivares beslut.
 • Fritidsförvaltningens budget är en av de faktorer som avgör om en förening får bidrag eller inte.
 • Budgeten fördelas på 3 perioder per år för att säkerställa en spridning av bidraget över kalenderåret.
sv