Bidrag för drop in-aktiviteter

Föreningar kan ansöka om bidrag för aktiviteter under vårterminen och höstterminen. Bidraget ska ge Malmös barn och ungdomar en möjlighet att vara med på drop in-aktiviteter och komma i kontakt med föreningslivet. Samtidigt ger det föreningar i Malmö möjligheten att få nya medlemmar.

Malmö stad arbetar med riktade satsningar för specifika målgrupper och områden. Alla aktiviteter marknadsförs genom Kul i Malmö.

Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar.

Villkor för att söka bidraget

 • Aktiviteterna ska vara organiserade utanför schemalagd skoltid.
 • Aktiviteterna ska vara gratis.
 • Medverkande föreningar ska använda marknadsföringsmaterial från fritidsförvaltningen för att marknadsföra sina aktiviteter.
 • Aktiviteterna ska hållas i lokaler som är lämplig för aktiviteten. Exempel: en idrottsaktivitet med många deltagare behöver en tillräckligt stor lokal, exempelvis en sporthall.
 • Föreningen ska, utöver drop in och lovaktiviteter, ha ordinarie verksamhet för sina medlemmar.
 • Deltagarna behöver inte vara medlemmar i föreningen för att delta i en drop in-aktivitet.

Om bidraget

 • Bidraget beräknas utifrån antal ledare, antal dagar, antal timmar och andra kostnader som kan kopplas aktiviteterna. Bidrag kan användas som arvodering till ledare men det är inget krav. Anställd i förening kan medräknas som ledare.
 • Bidragets storlek bestäms av aktiviteternas omfattning och behov.
 • Geografisk spridning i staden och variation i aktivitetsutbudet vägs in i bedömningen.
 • Fritidsförvaltningen prioriterar föreningar som erbjuder aktiviteter för tjejer och aktivt arbetar med att skapa jämställda aktiviteter.
 • Bidrag prioriteras för aktiviteter som uppfyller fritidsnämndens mål och åtaganden. Det kan gälla till exempel vissa områden eller målgrupper som behöver särskilt fokus.
 • 50 procent av bidraget kan betalas ut i förskott om föreningen önskar det.
 • Medverkande föreningar får tillgång till fritidsförvaltningens anläggningar kostnadsfritt.
 • Bidrag kan beviljas under höstlov, februarilov samt i särskilda fall sommarlov – under förutsättning att drop in-aktiviteten pågår under större delen av terminen.
 • Aktiviteter som är kopplade till förvaltningsövergripande insatser inom Malmö stad prioriteras.

Vad får bidraget inte användas till?

 • Ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Aktiviteter som föreningen får aktivitetsbidrag för.
 • Aktiviteter där föreningen får ett annat bidrag för samma kostnader.
 • Aktiviteter som är religiösa eller har med utbildning att göra, till exempel läxhjälp.
 • Mat, dryck, marknadsföring, ledarutrustning, priser, transport, kostnader för inträde eller investeringar för ordinarie verksamhet.
 • Arrangemang.

Ansökan

Ansökan görs i ApN inför aktiviteten och för en termin i taget. Bidraget kan sökas löpande under hela året.

Redovisning

Redovisa bidraget senast 30 dagar efter avslutade aktiviteter. Bifoga kopior på kvitton för materialkostnader. Föreningar som har fått 50 procent i förskott och som inte redovisar inom 30 dagar blir skyldiga att betala tillbaka bidraget.