$left
$middle

Tillsyn på restauranger med serveringstillstånd

Malmö stads tillståndsenhet har tillsammans med Polismyndigheten ett ansvar att se till att restaurangerna i kommunen drivs enligt alkohollagen och Malmö stads riktlinjer. Om en restaurang inte lever upp till de krav som ställs för att få servera alkohol kan ditt serveringstillstånd bli ifrågasatt. Som tillståndsinnehavare ska du skicka in en årlig restaurangrapport till Folkhälsomyndigheten.

Avgifter för tillsyn

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar både en fast och en rörlig avgift för den årliga tillsynen. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.

Den fasta tillsynsavgiften är 4 400 kronor per år.

Restaurangrapporten

Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering.

Har du frågor om restaurangrapporten? Ring 040-34 55 87.

Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar tillståndsenheten två påminnelser. Om rapporten inte kommit in efter två påminnelser öppnar tillståndsenheten ett tillsynsärende.

Inre tillsyn

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Det är också en genomgång av exempelvis polisens underrättelser och rapporter samt kontroll av restaurangens annonsering i medier.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn innebär att polisen eller tillståndsenheten besöker restaurangen för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt alkohollagen.

Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömning av ordningen i och utanför restaurangen, berusningen hos gästerna och kontroll av att servering till underåriga inte sker. Andra exempel på vad som kontrolleras vid yttre tillsyn är

  • att serveringsansvarig är på plats
  • restaurangens kassarutiner
  • marknadsföringen av alkoholdrycker inne i restaurangen
  • ordningsvakter
  • entrépersonal
  • brandsäkerhet.

Återkallat serveringstillstånd

Om en restaurang inte lever upp till de krav som ställs för att få sälja alkohol kan restaurangen få sitt serveringstillstånd återkallat.

Beslut om att återkalla ett serveringstillstånd fattas av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott. Utskottet kan också fatta beslut om att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid mindre förseelser kan tillståndshavaren meddelas en erinran. Beslut om erinran fattas av tillståndsenhetens enhetschef.

Serveringstillståndet kan återkallas om

  • tillståndet inte längre utnyttjas
  • tillståndshavaren (restaurangägaren) tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället
  • tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i alkohollagen eller vad som annars gäller för tillståndet på ett sådant sätt att en varning inte är tillräcklig
  • tillståndshavaren har varnats en eller flera gånger utan att missförhållanden inom verksamheten rättats till.
sv