$left
$middle

Arbetsmiljö

Praktikanter ska precis som övriga anställda ha en god arbetsmiljö (detta enligt lag 2000:625 lag om arbetsmarknadspolitiskt program) och när ni tar emot Ung i sommar-praktikanter ska arbetsplatsen följa arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att se till att arbetet är säkert för praktikanten.

Alla på en arbetsplats ska erbjudas samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Praktiktidsregler

 • Praktiken kan enbart förläggas måndag–fredag.
 • Praktiken får inte utföras hemifrån. Under praktiktiden ska praktikanten ha en fysisk plats att vara på, med tillgång till handledare.
 • Praktiktiden kan förläggas mellan kl. 06:00–20.00.
 • Praktikdagen varar i 6,5 timme. 6 timmar är betald praktik och 30 minuter obetald rast.
 • Praktikanten kan max praktisera 120 timmar (rast ej inräknat) under sin praktikperiod. Ersättning över 120 timmar betalas inte ut.
 • Praktikanten får lov att praktisera på midsommarafton om verksamheten är öppen. Ersättningen på midsommarafton är densamma som på vardagar, vilket innebär att praktikanten inte har rätt till någon ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).
 • All frånvaro, även beviljad frånvaro vid till exempel sjukdom, ledighet eller läkarbesök, ska räknas bort vid närvarorapporteringen. Praktikanten har ingen sjukersättning eller semesterersättning.
 • Vill praktikanten ta igen förlorad tid? Om det finns utrymme till det kan ni erbjuda praktikanten att ta igen den förlorade tiden på kvarvarande praktikdagar (max 2 timmar extra per dag, praktikdagen får inte överstiga 8 timmar), eller lägga till praktikdagar.
 • Praktikanter under 18 år får inte ha någon annan sysselsättning såsom praktik, arbete eller utbildning som gör att deras arbetsvecka blir mer än 40 timmar.

Förberedelser

Förbered er inför praktikstart genom att:

 • Utse en eller flera handledare som har tillräckligt med kunskaper och tid för uppdraget.
 • Handledaren ska genomföra en introduktion första dagen och vara ett stöd för praktikanten under praktiken.
 • Under introduktion ska handledaren:
  • Göra en brand- och säkerhetsgenomgång.
  • Gå igenom vad praktikanten får och inte får göra på praktikplatsen.
  • Gå igenom vilka praktikuppgifter som praktikanten kommer ha och hur de ska utföras på ett säkert sätt. Behövs det till exempel instruktioner för att utföra uppgifterna?
  • Fyll i riskbedömningsblanketten med varje sommarpraktikant. Praktikplats och praktikant behåller vars ett exemplar. Riskbedömningen ska inte skickas in till Ung i sommar.
  • Vid olycksfall, tillbud eller ohälsa kontakta alltid Ung i sommar. För mer information om rutinerna vid olycksfall, tillbud och ohälsa läs avsnittet ”Om olyckan är framme”.

Material

Om olyckan är framme

Praktikanterna är olycksfallsförsäkrade via Protector under praktiktiden samt på väg till och från praktikplatsen. Vid olycksfall, tillbud eller ohälsa ska detta rapporteras till Ung i sommar som följer upp händelsen och gör anmälan om arbetsskada/tillbud. Ung i sommar ser också till att praktikanten får information om hur hen kan gå vidare med en anmälan till Protector.

Kontakta oss

sv