Etiska krav natursten

Här hittar du information om de etiska krav vi ställer vid leverans av naturstensprodukter.

Entreprenören ska vid leverans av naturstenprodukter, kunna visa att stenen producerats/bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med regler i de internationella konventioner som Sverige är ansluten till.

  • Entreprenören ska kunna uppvisa hur man säkerställer att de krav i dokumentet Etiska krav på stenprodukter (pdf, 458.3 kB) efterlevs i hela produktionskedjan.

  • Entreprenören ska, senast två veckor före stenleverans, redovisa:
  1. Från vilka produktionsanläggningar stenleveransen härrör, företagsnamn och adress och kontaktuppgifter på ansvarig/a person/er. Uppgifter ska visas för alla led från råvara, till olika bearbetningsled, leverantör, till entreprenör.
  2. Dokumentation av kontroll av ”Etiska krav på stenprodukter” för stenbrott och stenbearbetningsanläggning.

Kontrollen ska bekostas av entreprenören och utföras på plats av ackrediterat revisionsorgan eller annan oberoende part. Inspektionsrapporten får vara maximalt två år gammal.

Det ska klart och tydligt framgå att konventionerna har följts upp. För hantering av avvikelser se Avvikelsehantering av etiska krav på natursten (pdf, 41.6 kB).