$left
$middle

Etiska krav natursten

Här hittar du information om de etiska krav vi ställer vid leverans av naturstensprodukter.

Etiskt kontraktsvillkor natursten
Här hittar du information om etiska krav som ställs vid leverans av naturstensprodukter. Kraven är framtagna av en beställargrupp bestående av Göteborgs stad, Stockholm stad, Malmö stad, Örebro kommun, Lunds kommun och Helsingborgs kommun.

Entreprenören ska under avtalsperioden kunna visa att natursten har producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med följande kravområden;

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;
  • ILO:s åtta grundläggande internationella kärnkonventioner (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182)
  • Konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148)
  • FN:s barnkonvention artikel 32
  • FN:s konvention mot korruption
  • den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs;
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarrepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör.

  1. Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Denna information ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning.
  2. Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. Dokumentationen ska också innehålla underleverantörers kommentarer till funna avvikelser och tillhörande förbättringsplan. Leverantörens revisionsmetodik och rapportering ska följa sedvanlig standardiserad revisionsmetodik som t.ex. SA8000, SMETA, BSCI, eller motsvarande. För varje avvikelse ska inspektionsrapporten innehålla en beskrivning av bristande efterlevnad, bevis för att underbygga observationer, dess frekvens, antalet berörda personer samt hänvisning och detaljer om det relevanta området i kraven och / eller lokal lag.

Om inspektionen visar avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete är stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning ogiltig och ersätts därmed ej av beställaren. Sådan sten får ej finnas i beställarens entreprenad och ska betraktas som ett mycket allvarligt fel som omedelbart ska rättas. Dessa former av avvikelser innebär också rätt för beställaren att häva kontraktet.

Om inspektionen visar avvikelser inom hälsa och/eller säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider eller dokumentation, krävs särskild förbättringsplan (med en tidsram för genomförande, ansvar och krav på verifieringsmetod). Ny inspektion ska genomföras och tillhandahållas beställaren innan stenleverans och visa att samtliga allvarliga eller mycket allvarliga avvikelser har åtgärdats eller ska åtgärdas.

För hantering av avvikelser se nedanstående tabell.

Avvikelsehantering av etiska krav på natursten