$left
$middle

Krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandling

Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan bland annat handla om att ni som leverantör erbjuder anställningar, praktik- eller traineeplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden, under tiden ett offentligt kontrakt utförs för Malmö stad.

Syftet med krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder är att arbetssökande som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska beredas en väg in i arbetslivet. Målgruppen är personer som på olika sätt har behov av stöd eller insatser. På så vis kan den sociala hållbarheten stärkas, genom minskad arbetslöshet och ökad kompetensförsörjning.

De sysselsättningsfrämjande åtgärderna är villkor för fullgörande av kontrakt, även kallade särskilda kontraktsvillkor. Kontraktsvillkoren behöver inte vara uppfyllda redan då leverantören lägger sitt anbud utan ska uppfyllas då kontraktet fullgörs.

Bestämmelser om villkor för fullgörande av kontrakt återfinns i 17 kap. 1§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Sysselsättning genom dialogkrav

Sysselsättningsfrämjande krav kan formuleras på olika sätt i olika upphandlingar. Malmö stad använder sig oftast av ett sysselsättningsfrämjande krav som bygger på en dialog mellan staden och leverantören.

Genom kravet förbinder sig leverantören att ha en dialog med staden för att undersöka möjligheter till praktik och sysselsättning. Dialogkravet kan komma att gälla för leverantörer som utför ett offentligt upphandlat kontrakt avseende en vara, en tjänst eller en byggentreprenad.

Processen från dialogkrav till rekryteringsträff

Praktik

Eftersom en praktikplats inte är ett anställningsförhållande måste praktikanten försörja sig på något annat sätt än genom lön från den arbetsgivare som upplåter praktikplatsen. En praktikant har möjligheter att få antingen statligt eller kommunalt stöd under praktikperioden.

Praktikanten måste få möjlighet att ta till sig relevanta kunskaper under sin praktik. Därför är det avgörande att leverantören kan erbjuda praktikanten en handledare. Av samma anledning bör praktikplatsen tidsbegränsas utifrån det aktuella syftet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) följer upp praktikplatserna för att se till att praktikplatsens intentioner uppfylls. Efter avslutad praktik ska praktikanten få skriftlig dokumentation gällande praktiken från arbetsgivaren för att ha möjligheten att använda dokumentationen som referens.

Försäkring

För de personer som får praktik inom ramen för dialogkravet står Malmö stad för deras försäkring. Alla praktikanter har en olycksfallsförsäkring, men inte för skada av annat slag.

Arbetsgivaren har dock möjlighet att rikta skadeståndskrav mot Malmö stad om praktikanten gjort sig skyldig till skada på egendom eller liknande. Ett sådant skadeståndskrav behandlas inledningsvis i Malmö stads skaderegleringsgrupp som därefter ger verksamheten en rekommendation på hur ärendet bör hanteras.

Malmö stad står inte för försäkringen av den som anställs genom dialogkravet.

Uppföljning

Det sysselsättningsfrämjande avtalsvillkoret följs upp genom att Malmö stad får intyg om att dialogen ägt rum samt information om vad dialogen resulterade i.

Kontakta oss

Stadskontoret, upphandlingsenheten

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Stadskontoret, upphandlingsenheten Stadskontoret, upphandlingsenheten, Malmö stad 205 80 Malmö
sv