$left
$middle

Upphandling i Malmö stad

När du lägger anbud i stadens upphandlingar är det några saker som är bra att känna till, så som Malmö stads inköpspolicy, olika typer av avtal samt rutiner vid direktupphandling.

Inköpspolicy

Malmö stad har en inköpspolicy som gäller för stadens samtliga inköp och upphandlingar. Policyn beskriver att alla inköp och upphandlingar ska

 • bedrivas utifrån ett kommunövergripande perspektiv
 • präglas av effektiva flöden i alla led
 • säkerställa att EU-direktiv, svensk lag, interna riktlinjer och politiska mål och målområden iakttas
 • ge utrymme för innovativa inköpslösningar
 • genomföras med ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande
 • vara konkurrensfrämjande
 • präglas av hög affärsetik
 • utgå från det verkliga behovet och präglas av ansvarsfull konsumtion.
De åtta målen i Malmö stads inköpspolicy

De åtta målen i Malmö stads inköpspolicy.

Ramavtal

Inom flertalet områden är det nödvändigt för oss att kunna göra frekventa beställningar utan att upphandling sker inför varje inköp.

Vi har ca 150 kommunövergripande ramavtalsområden med en eller flera leverantörer för en längre period, vanligtvis fyraårsperioder, som avser vårt huvudsakliga behov av återkommande beställningar.

Leveransavtal

När en verksamhet är i behov av specifika leveranser som inte täcks av våra ramavtal genomförs en upphandling för just den varan, tjänsten eller entreprenaden.

Rutiner vid direktupphandling

Direktupphandling är inköp utan krav på viss form och används främst när värdet av det som ska köpas in understiger fastställda beloppsgränser (tröskelvärden).

Ta del av aktuella tröskelvärden hos Upphandlingsmyndigheten.

Vid direktupphandling kan inköpet göras direkt från en leverantör eller så kan offertuppgifter samlas in från utvalda leverantörer. Närmare riktlinjer kring hur direktupphandlingar genomförs regleras av respektive nämnd eller kommunalt bolag i staden.

Mer information om direktupphandling hittar du på Konkurrensverkets hemsida.

Kontakta oss

 • Stadskontoret, upphandlingsenheten

 • Fastighets- och gatukontoret, upphandling och entreprenad

 • Serviceförvaltningen (stadsfastigheter)

sv