Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Personer som genomför upphandlingar ska kunna välja produkter som passar så många människor som möjligt. Därför ska Malmö stad, tillsammans med Certec (Institutionen för designvetenskaper, Lunds Universitet), utveckla ett upphandlingsstöd baserat på universell utformning. Projektet får bidrag från Vinnova.

Universell utformning innebär att produkter, tjänster och miljöer är designade på ett sätt som gör dem användbara för så många personer som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning. En grundtanke är jämlikhet och frånvaro av stigmatisering.

Krav och kriterier inom upphandling kan ha stor påverkan på de produkter och tjänster vi medborgare möter. Det finns både konventioner och lagstiftning som ställer krav på universell utformning, ändå är det inte är särskilt väl implementerat i den som upphandling som sker.

Om personer som arbetar med upphandling får stöd i form av konkreta verktyg och metoder baserade på universell utformning, kommer upphandlingen att bidra till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället – för alla, oavsett behov, förutsättning och funktionsförmåga.

Projekttiden löper fram till december 2021.

I samarbete med:

LTH logo

Med finansiering från:

VINNOVA logo

Kontaktuppgifter


Malmö stad
Ulrika Svallingson, ulrika.svallingson@malmo.se
Hållbarhetskoordinator för social hänsyn

Certec, Lunds Universitet
Charlotte Magnusson, charlotte.magnusson@certec.lth.se
Docent, Tekn.dr.

Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Docent, Tekn.dr.