$left
$middle

Konstnärlig gestaltning för ett Antirasistiskt Monument

Yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper kan nu anmäla intresse för att skapa en ny konstnärlig gestaltning för ett Antirasistiskt Monument i Jesusparken (Falsterboplan) i Malmö

Om antirasistiskt monument

1 maj 2019 offentliggjordes ett upprop i Sydsvenskan för ett antirasistiskt monument till minne av de som på olika sätt föll offer för Peter Mangs våldsdåd i Malmö mellan 2003–2010. Initiativtagarna betonade att fokus bör gå från seriemördaren som person till ett fokus på hans sammanhang och påpekade därför återkommande på behovet av att adressera och reflektera kring det samhälle och de strukturer som (re)producerar rasistiskt våld. Med uppropet önskade initiativtagarna ett monument som i sin förlängning placerar samtalet om antirasism i offentligheten samt erkänner rasism som ett samhällsproblem som kräver gemensamma insatser.

Att röra sig genom en stad innebär inte bara att röra sig mellan fysiska byggnader, utan också att orientera sig genom flera lager av stadens historia som bland annat gestaltas genom offentlig konst. Idag finns få gestaltade platser i Malmö som behandlar hur rasismen påverkar människor, det offentliga rummet har gestaltats utan vittnesmål och erfarenheter av rasism. Diskussionen om rasism trängs ofta undan från offentliga sammanhang och istället tvingas samtalen föras på platser där de som själva utsätts för rasism skapar. Att uppföra ett monument blir en del i att skapa förutsättningar för att föra samtalet i offentligheten.

Om uppdraget

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget omfattar:

  • att skapa ett platsspecifikt offentligt verk – ett Antirasistiskt monument – med högt konstnärligt egenvärde med primär placering i Jesusparken (Falsterboplan) i Malmö.

Monumentet ska kunna samla Malmöbor i ett stadsrum som handlar om dem, om deras historia och plats i staden. Uppdraget avser en mångfacetterad gestaltning som kan bestå av flera konstnärliga lager som tolkar och tar hänsyn till både platsen och projektet Antirasistiskt Monuments olika ingångar. Monumentet ska kunna fungera som en aktiv påminnelse; idag, historiskt och in i framtiden.

Stor vikt läggs vid konstnärens praktik och arbetsprocess för att skapa ett verk som blir en del av ett pågående minnesarbete där malmöbor kan ges agens i processen. För uppdraget eftersöks primärt konstnärer som jobbar processinriktat med sociala-, deltagarbaserade- och/eller utforskande metoder i kombination med fysisk gestaltning. Relevant för uppdraget är ett konstnärskap som behandlar frågor som är aktuella för projektet Antirasistiskt Monument som exempelvis antirasism, motstånd och minnesarbete.

Uppdraget kan med fördel genomföras i samarbete mellan flera konstnärer och/eller i samarbete mellan konstnärer och andra gestaltande discipliner eller relevanta professioner för uppdraget.

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning av det antirasistiska monumentet:

Om platsen för verket

Platsen för det permanenta verket är Falsterboplan, i folkmun känt som Jesusparken, en av stadsdelen Möllevångens populäraste mötesplatser. Platsen för monumentet är i den södra parkdelen som är mjukt inramad av grönska och har en synbart enkel men tillåtande karaktär.

Möllevången är inte specifikt märkt av Mangs dåd, men bär på en historia av social- och antirasistisk organisering. Det blivande monumentet kommer att samsas i stadsrummet med flera lager av historia och bidrar till platsens redan nu mångfacetterade karaktär. Det kan bli en plats som kan spegla staden och civilsamhällets enskilda och gemensamma arbete mot rasism samt bli en plats för fortsatt bildning och reflektion.

Ersättning för uppdraget

  • För intresseanmälan utgår ingen ersättning
  • Skissarvode om 100 000 kronor (exklusive moms) betalas ut till de tre (3) Konstnärer som väljs ut till skissuppdrag för anbudsgivning.
  • Den totala budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 2 500 000 kronor (exklusive moms).

Tidplan för den konstnärliga gestaltningen

Det Antirasistiska monumentet är en del av Öppna Malmö – stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering.

sv