$left
$middle

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer.

Krav och kriterier inom upphandling kan ha stor påverkan på de produkter och tjänster vi medborgare möter. Upphandlare behöver stöd i form av konkreta avtalsvillkor och metoder för att upphandlingen ska bidra till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Därför har Malmö stad, tillsammans med Certec (Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet), utvecklat ett upphandlingsstöd baserat på universell utformning.

Universell utformning innebär att produkter, tjänster och miljöer är designade på ett sätt som gör dem användbara för så många personer som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning. En grundtanke är jämlikhet och frånvaro av stigmatisering.

Sammanfattande presentation av projektet Powerpoint, 20 MB.

Presentationer från avslutningskonferensen

Förslag på avtalsvillkor utifrån Universell utformning

Avtalsvillkoret bygger dels på att leverantören ska ha utsett en person som är ansvarig för dessa frågor, samt kunna visa att de arbetar systematiskt med tillgänglighetsfrågor i utifrån standarden ”Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster”, SS-EN 17161:2019.

Avtalsvillkor Pdf, 113.6 kB.

Variationskort

Som tankestöd för den som arbetar med användbarhet, tillgänglighet och universell utformning i upphandlingsprocessen, har vi tagit fram ett set variationskort. Korten innehåller översiktlig information kring syn, hörsel, rörelseförmåga, kognition, allergi och språk.

Variationskort Pdf, 262.1 kB.

Förslag på upplägg av workshop för universell utformning

Att arbeta med universell utformning främjas av dialog och diskussion med relevanta intressenter. Malmö stad och Certec har tagit fram ett förslag kring
hur en workshop för universell utformning i upphandling kan ske.

Workshop för universell utformning i upphandling Pdf, 109.2 kB.

I samarbete med Lunds universitet och med finansiering från Vinnova.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

Ulrika Svallingson, ulrika.svallingson@malmo.se
Hållbarhetskoordinator för social hänsyn

Annica Axelsson, annica.axelsson@malmo.se
Upphandlare

Certec, Lunds Universitet

Charlotte Magnusson, charlotte.magnusson@certec.lth.se
Docent, Tekn.dr.

Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Docent, Tekn.dr.

sv