$left
$middle

Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunens uppgift och prioritering är att förebygga att personer  radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism. När det inte lyckas finns flera ingångar i staden för att arbeta med grupper och individer som riskerar skada sig själv eller andra.

Begreppet våldsbejakande extremism avser rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

I Sverige består den våldsbejakande extremismen av i huvudsak
tre miljöer:

  • vit makt-miljön
  • den autonoma miljön
  • den våldsbejakande islamistiska miljön

Kommunens ansvar och uppdrag

Kommunens ansvar för förebyggande insatser gäller för personer upp till 18 år, och i vissa fall upp till 21 år.

Då en person gått över gränsen till kriminalitet och brottslig verksamhet är det polisen och i vissa fall säkerhetspolisen som ansvarar för brottsbekämpning.

Personer som vill lämna ett liv i kriminalitet kan få stöd av konsultationsteamet för avhoppare inom Plattform Malmö.

Stöd för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism:

Stödtelefon för frågor om våldsbejakande extremism

Tel: 040-34 05 50

Lokal samordningsgrupp

Malmö stad leder ett samordningsteam bestående av representanter från skolan, elevhälsan, individ- och familjeomsorgen, stadskontoret och polisen.

Internationellt kunskapsutbyte

Local Institutions Against Extremism är ett EU-projekt tillsammans med tolv europeiska kommuner. Malmö deltar som enda svensk kommun. Projektet syftar till att hjälpa kommunerna att ta fram verktyg för att förebygga radikalisering lokalt.

Nationellt kunskapsutbyte

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.

Utbildningar

Malmö stad ordnar i samarbete med andra aktörer, tex Center mot våldbejakande extremism, utbildningar till bland annat personal som möter och arbetar med ungdomar i riskzon.

Läs mer

sv