Lagar och regler

Varje inköp måste föregås av en offentlig upphandling i enlighet med det regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen.

Syftet med offentlig upphandling är bland annat att främja och nyttja konkurrensen på marknaden samt att använda skattemedlen på ett effektivt sätt.

Grundläggande principer

Vid samtliga upphandlingsförfaranden beaktas de gemenskapsrättsliga grundprinciperna, som är grundpelarna för hela regelverket kring offentlig upphandling.

 • Likabehandlingsprincipen - samma information till samtliga leverantörer samtidigt.
 • Icke-diskrimineringsprincipen - förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
 • Transparensprincipen - upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet.
 • Proportionalitetsprincipen - krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
 • Principen om ömsesidigt erkännande - intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Förfaranden​

Det finns ett antal olika upphandlingsförfaranden som används beroende på vilket värde avtalet har och vad det är som ska upphandlas.

Över tröskelvärdet

När en upphandling som ska genomföras beräknas överstiga ca 2 Mkr gällande varor/tjänster eller ca 52 Mkr gällande byggentreprenad, finns det huvudsakligen tre olika förfaranden att välja mellan beroende på vilken som lämpar sig bäst för upphandlingen.

 • Öppet förfarande
 • Selektivt förfarande
 • Förhandlat förfarande

Under tröskelvärdet, sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Om värdet av upphandlingen av varor, tjänster eller byggentreprenader beräknas understiga ovan angivna tröskelvärden, finns följande huvudsakliga förfaranden att välja mellan i förhållande till upphandlingen.

 • Förenklat förfarande
 • Urvalsförfarande
 • Direktupphandling

Övriga förfaranden

Utöver ovan angivna förfaranden kan även följande förfaranden användas oavsett om värdet är under eller över tröskelvärdet

 • Byggkoncession
 • Projekttävling
 • Konkurrenspräglad dialog

Nationella bestämmelser och EU-direktiv

I egenskap av en kommun följer vi lagen om offentlig upphandling (LOU), övrig nationell upphandlingslagstiftning och de EU-direktiv som avser upphandlingsområdet.

Kommunens inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Genom upphandling ingås avtal med leverantörer efter konkurrensutsättning på marknaden.

Senast ändrad: 2019-07-12 13:43