$left
$middle

Skattearkiv

Vid Malmö stadsarkiv förvaras skattearkiv fram till och med år 1990.

All taxering och skatteuppbörd sköttes fram till 1862 av särskilda representanter för borgerskapet. Stadens kämnär, som i allmänhet var rådman, hade ansvar för stadens finanser och för förvaltningen av stadens egendom. 1687/88 inrättades en tjänst som stadsbokhållare. Stadsbokhållaren fick ansvar för uppbörden och redovisningen av den statliga skatten.
 
De äldsta skattelängderna är från 1500-talets början, Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper. Härefter finns skattelängder endast sporadiskt bevarade för enstaka år. Först från och med 1690-talets slut finns fullständiga serier av skatte- och mantalslängder. Redan under 1700-talet fördes gemensamma längder över den kommunala respektive den statliga skatten.

I samband med kommunreformen 1863 omorganiserades det lokala skatteväsendet. Kronouppbörds- och mantalskontor bildades under ledning av en kronokamrerare, som var underställd magistraten. Handlingar från och med detta år ingår i Uppbördsverket i Malmö arkiv.
 
Uppbördsverket inrättades 1947 i enlighet med 1945 års uppbördsförordning. Arkivets viktigaste serier består av inkomst- och taxeringslängder, mantalslängder och mantalsuppgifter (verifikationer). År 1967 ändrades fögderiindelningen och länsstyrelsen blev chefsmyndighet för de nybildade lokala skattemyndigheterna.
 
År 1987 bildades en skattemyndighet i varje län (länsskattemyndighet) som chefsmyndighet för lokala skattemyndigheter inom länet. Dessa sammanslogs till en gemensam länsmyndighet 1990. Samma år skrevs den sista mantalslängden ut och folkbokföringen överfördes till skattemyndigheten 1/7 1991.

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 20
sv