$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kvarnby

Nils Bengtssons handelsträdgård Fortuna i Kvarnby

Nils Bengtssons handelsträdgård Fortuna i Kvarnby

Kvarnby är en by i Husie socken vars gamla bykärna är belägen mellan byarna Husie och Östra Kattarp. Första gången byn omtalas i skriftliga källor är år 1346.

I de första skriftliga källorna stavas Kvarnby: Quernby. Bynamnet antyder att en eller flera kvarnar, troligen mindre vattenkvarnar, tidigt funnits i byn.

Historia

I början av 1660-talet fanns det 13 gårdar och några gatehus i Kvarnby. Den äldsta detaljerade lantmäterikartan över byn och dess mark ritades 1704. Antalet gårdar var då fortfarande 13, varav en var öde och tomten obebyggd.

Byns åker och äng var tegskiftad och fördelad på tre större vångar. Bondgårdarna låg nästan som två parallella gårdsrader utmed en gata i öst-västlig riktning. Gård nummer 7 bröts ut ur byalaget i slutet av 1700-talet och kom att tillhöra Södra Sallerups socken.

Enskiftet i Kvarnby genomfördes 1806. Vid skiftet fick endast fyra gårdar ligga kvar på sina tidigare tomter i bykärnan medan övriga gårdar flyttades ut till sina respektive nya, sammanhängande odlingsmarker.

Verksamheter i byn

Förutom jordbruket, som mycket länge varit den dominerande näringen, bedrevs det under 1800-talets senare del och på 1900-talet bland annat brytning av krita (kalksten) i Kvarnby. AB Kritbruksbolaget bildades här 1893. Flertalet kritbrott ligger norrut från bykärnan i närheten av den numera nedlagda järnvägen Malmö-Genarp. Idag finns ett par större dammar som minner om brytningen.

Vid järnvägen i Kvarnby anlades en station och utmed den landsväg mellan Östra Skrävlinge och Södra Sallerup, nuvarande Klågerupsvägen, som sträckte sig genom samma område kom det successivt till allt mera husbebyggelse. Efter hand skapades här ett mindre tätortsområde som utvidgats betydligt under senare delen av 1900-talet.

Handelsträdgårdar och golfbana

Kvarnby har länge varit känt för sina många handelsträdgårdar. I slutet av 1920-talet fanns hela 37 anläggningar i närområdet. På 2010-talet fanns bara fyra av dessa kvar. Närheten till Malmö stad och den bördiga jorden i området gjorde det lämpligt för grönsaks- och blomsterodling.

I Kvarnbys gamla bykärna finns det fortfarande ett par gårdar och ett flertal gatuhus. Här finns också Kvarnbys folkhögskola. Bykärnans bebyggelse har utvidgats något söderut med nya hus sedan mitten av 1900-talet.

Nordöst om bykärnan anlades under 1900-talets senare del en golfbana. I anslutning till golfbanan har ett samlat tätortsområde anlagts. Åt sydväst från bykärnan finns Malmös Motorstadion inom Kvarnbys markområde.

Landskapet kring byn

Vid Kvarnby övergår det ganska flacka slättlandskapet som finns utmed kusten i det mera kuperade backlandskap som dominerar det inre av sydvästra Skåne.

Kvarnby ligger inom ett område sydöst och öster om Malmö där det finns ett stråk med många gravhögar från bronsåldern. En del högar har odlats bort under de senaste århundradena, men relativt många finns kvar och är synliga från långt håll i det öppna odlingslandskapet.

Den under slutet av 1990-talet anlagda Yttre Ringvägen kring Malmö skär genom Kvarnbys ägor. Vägen och dess trafikplatser utgör en betydande barriär i landskapet. Malmö stad har som målsättning att begränsa bebyggelsetillväxten utanför Yttre Ringvägen och istället expandera genom att förtäta stadsområden innanför densamma.

sv