Sjuk- och hälsovårdsarkiv

I sjuk- och hälsovårdsarkiv hittar man handlingar från den kommunala hälso- och sjukvården i Malmö, sjukhus, sjukhem och privatläkare. De är en viktig källa för forskningen om enskilda personer.

Det år 1928 nybyggda ålderdomshemmet vid Celsiusgatan i kvarteret Rönnen.

I barnmorskedagböcker från 1881-1952 finns noggranna anteckningar om förlossningsförlopp. Genom journaler kan man få uppgifter om patienter, sjukdomar och behandlingar.

I stadsläkarens årliga rapporter finns information om Malmös innevånare vad gäller befolknings-, sjuklighets- och dödlighets-förhållanden.

Bland Hälsovårdsnämndens i Malmö handlingar ges information om hur de sanitära förhållandena i staden såg ut vid till exempel 1950-talet.

Då vissa uppgifter i sjuk- och hälsovårdsarkiven kan vara mycket personliga omfattas delar av dem av offentlighets- och sekretesslagen.

Sjuk- och begravningskassearkiv

Interiör år 1928 ålderdomshem i kv Rönnen. Fattigvårdsstyrelsens arkiv.

Under slutet av 1800-talet bildades ett stort antal sjuk- och be-gravningskassor med syfte att lämna sjuk- och begravningshjälp åt sina medlemmar. Kassorna hade olika initiativtagare. De kunde vara knuta till ett företag, vända sig till enbart män eller kvinnor, vara fackföreningsanslutna eller vara specialiserade på en viss yrkeskategori.
 
Sjuk- och begravningskassorna är en föregångare till våra moderna sjukförsäkringarna. Genom kassan försökte de anslutna förbättra sin situation i händelse av sjukdom eller olycksfall.
 
Arkiven innehåller främst uppgifter om utbetalningar. Här finns bland annat medlemsmatriklar med anteckningar om månadsavgifter, sjukersättningar och sjukdomsorsaker.

På Malmö stadsarkiv förvaras patientjournaler från Malmö stad från delar av 1800-talet. Yngre patientjournaler förvaras på Regionarkivet i Lund.

Senast ändrad: 2017-02-07 08:59