Statistik för Malmös områden

I filen nedan finns statistik från SCB om Malmö. Den är uppdelad ämnesvis och för Malmös geografiska områden.

Statistikunderlag för Malmö Excel, 19.3 MB.

Variabelbeskrivning Pdf, 333.9 kB.

I Excelfilen hittar du statistik för Malmös olika områden om bland annat

 • ålder och kön
 • flyttningar
 • hushållsstorlek
 • hushållstyp
 • utländsk bakgrund
 • födelseland
 • utbildningsnivå
 • pendling
 • dag- och nattbefolkning efter SNI
 • förvärvsarbetande
 • förvärvsgrad
 • förvärvsinkomst
 • förvärvs- och kapitalinkomst
 • disponibel inkomst
 • ekonomiskt bistånd
 • upplåtelseform
 • hustyp
 • bilägare
 • bilar i trafik
 • körkortsinnehav

Statistiken i databasen hämtas, om inget annat anges, från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) regiondatabas, Skånedatabasen eller från SCB:s områdesstatistiska databas (OSDB).

Skånedatabasen och OSDB visar data från flera olika källor som SCB har sammanställt på geografisk nivå. Statistiken täcker bara personer som ingår i den folkbokförda befolkningen. Personer utan uppehållstillstånd, till exempel asylsökande, och personer som helt enkelt inte har bokfört sig i kommunen finns därför inte med.

Variabelbeskrivning för statistikunderlaget. Pdf, 266.1 kB. I detta dokument beskriver vi variablerna för statistikunderlaget. det vill säga förklaringar till de olika nyckeltalen som finns i excelfilen.

sv