$left
$middle

Lovbidrag

Föreningar kan ansöka om bidrag för gratisaktiviteter under februarilovet, sommarlovet och höstlovet. Bidraget ska ge Malmös barn och ungdomar en möjlighet att prova på föreningsaktiviteter och komma i kontakt med föreningslivet. Det ger också föreningar i Malmö möjligheten att få nya medlemmar.

Malmö stad arbetar med riktade satsningar och aktiviteter marknadsförs genom Kul i Malmö.

Lovbidrag kan sökas av Bidragsberättigade föreningar.

Villkor för att söka bidraget

 • Lovaktiviteterna ska äga rum måndag–fredag (i undantagsfall lördag–söndag).
 • Medverkande föreningar ska använda material från fritidsförvaltningen för att marknadsföra och synliggöra sina aktiviteter.
 • Medverkande föreningar ska marknadsföra och synliggöra aktiviteten genom kulimalmo.se
 • Lovaktiviteterna ska vara gratis, med undantag för eventuella avgifter för lunch och mellanmål (högst 50 kronor per deltagare och dag). Deltagaren ska alltid ha möjlighet att själv ta med egen lunch och mellanmål till aktiviteten.
 • Aktiviteterna ska hållas i lokaler som är lämpliga för aktiviteten. Exempel: en idrottsaktivitet med många deltagare behöver en tillräckligt stor lokal, exempelvis en sporthall.
 • Föreningen ska, utöver lov- och drop in-aktiviteter, ha ordinarie verksamhet för sina medlemmar.
 • Deltagarna ska inte behöva vara medlemmar i föreningen.

Bidraget godkänns inte för

 • ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar
 • aktiviteter där föreningen får aktivitetsbidrag eller annat bidrag för samma kostnader
 • aktiviteter som är religiösa eller har med utbildning att göra, till exempel läxhjälp
 • mat, dryck, marknadsföring, ledarutrustning, priser, transport, kostnader för inträde eller investeringar för ordinarie verksamhet
 • aktiviteter som arrangeras utanför Malmö stad.

Om bidraget

 • Bidrag: upp till 50 000 kronor per lov och förening. Bedömningen görs utifrån aktiviteternas omfattning och behov.
 • Bidraget beräknas utifrån antal ledare, antal dagar, antal timmar och andra kostnader som kan kopplas till lovaktiviteterna. Bidrag kan användas som arvodering till ledare men det är inget krav. Anställd i förening får medräknas som ledare. 
 • Bidraget gäller för upp till 5 timmar/dag i upp till 5 dagar/vecka i högst 5 veckors tid. Om aktiviteten är uppdelad i flera olika pass under dagen kan detta utökas.
 • Bidrag prioriteras för aktiviteter som uppfyller fritidsnämndens mål och åtaganden. Det kan gälla till exempel vissa områden eller målgrupper som behöver särskilt fokus.
 • Föreningar som medverkar i lovaktiviteter får tillgång till fritidsförvaltningens anläggningar kostnadsfritt.
 • 50 procent av bidraget kan betalas ut i förskott om föreningen önskar det.

Ansökan

Ansök i Rbok senast

 • 1 november–1 december för februarilovet
 • 1 mars–1 april för sommarlovet
 • 1 augusti–1 september för höstlovet.

Fritidsförvaltningen kan godkänna aktiviteter efter att ansökningsperioden har passerat, för att möta behovet och efterfrågan samt få en större spridning på aktiviteterna.

Ansökan ska innefatta:

 • en tydlig beskrivning av aktiviteten,
 • vilken målgrupp aktiviteten riktar sig till,
 • budget.

Redovisning

Redovisa bidraget i Rbok senast 30 dagar efter att aktiviteterna är avslutade. Föreningar som har fått 50 procent i förskott och inte redovisar inom 30 dagar blir skyldiga att betala tillbaka pengarna.

Redovisningen ska innehålla följande:

 • en ekonomisk redovisning med bifogade kopior på kvitton och andra verifikationer för materialkostnader,
 • statistik över deltagarna.

Övrig information

 • Om föreningen inte genomför lovaktiviteten i enlighet med beslut så kan bidraget komma att minskas eller återkallas. Fritidsförvaltningen bedömer sedan om föreningen kan få bidrag för lovaktiviteter nästa lov.
 • Om summan av de totala ansökningarna är högre än det budgeterade beloppet för bidragen görs en nedräkning utifrån fritidsnämndens mål och riktlinjer.
sv