$left
$middle

Åtgärder för att begränsa fåglar vid fastigheter

Malmö är en kuststad, vilket gör att fåglar som måsar och trutar finns som ett naturligt inslag runt omkring oss. Fåglarnas närvaro kan upplevas som störande i synnerhet under häckningsperioden genom oljud och nedsmutsning.

Det finns flera sätt för dig som är fastighetsägare att begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig i och omkring din fastighet.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare är ansvarig för att förebygga störningar från fåglar som häckar på tak eller intill fastigheten enligt 9 kapitlet 9 § i miljöbalken.

Det bästa sättet att komma tillrätta med störningarna är att du som är fastighetsägare och ansvarar för en fastighet kan göra förebyggande åtgärder. Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på eller runt fastigheten och att se till att fåglarna inte hittar mat i området. När du försvårat för fåglarna att bygga bon och föda upp ungar, kommer de självmant att söka sig bort.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning eftersom det är svårt att begränsa fåglarna genom jakt i stadsmiljö. Dessutom återkommer ständigt nya fåglar till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra

Här är en lista med tips på vad du som fastighetsägare kan göra med hjälp av förebyggande åtgärder. Tänk på att en del åtgärder kan du behöva göra före perioden när fåglarna är fredade. Måsfåglar är till exempel fredade från den 1 april till och med den 31 juli.

Håll rent runt avfallsutrymmen

  • Töm papperskorgar runt fastigheterna kontinuerligt.
  • Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar.

Rensa bort fågelbon

Borivning är ofta en bra metod för att störa häckningen och få fåglarna att söka sig någon annanstans.

Ta så tidigt som möjligt bort rester av fågelbon från tidigare häckningar.

Om fåglarna kommit igång med bobyggandet bör du rensa bort bona. Du bör göra en översyn kontinuerligt inför häckningsperioden eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon. Riv ner bona innan fåglarna lagt ägg. Tänk på att detta inte får göras under perioden då fåglarna är fredade, om det inte finns skäl för skyddsjakt, se mer information om det nedan

Hindra fåglar från att bygga bo

Exempelvis måsfåglar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning riskerar att öka efterhand om du inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.

Sätt upp anpassade vajrar, nät eller piggar på takytor, fönsterbrädor och liknande platser där fåglar inte är önskvärda. Detta kan på ett långvarigt och säkert sätt hindra fåglar från att landa för att bygga bo utan att skada dem. Spänn till exempel vajrar korsvis över taket cirka en decimeter över takets yta för att försvåra bobyggande. Skadedjursfirmor kan hjälpa till med att ta fram och installera lämpliga lösningar.

Fågelskrämmor i form av rovfågelattrapper kan sättas upp på fastighetens tak. Fågelskrämmor kan köpas i jaktaffärer.

Informera boende i fastigheten

Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit för att det finns tillgång på mat.Vill boende mata småfåglar bör de göra det till exempel i en utplacerad fågelfröautomat som sätts upp högt ovan mark, eller genom upphängda talgbollar som är gömda i buskage en bit från fastigheten.

Samarbeta med andra fastighetsägare och med skadedjursfirmor

Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till en annan fastighet.

Du kan vända dig till en skadedjursfirma som kan hjälpa till med olika åtgärder och fågelsäkra din fastighet.

Åtgärder under den fredade perioden

Under perioden från den 1 april till och med den 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar, vilket betyder att fåglarna, deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen. Under de här fyra månaderna får du inte till exempel riva bon.

Men om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus kan du som fastighetsägare få bedriva skyddsjakt under denna period som också innefattar att punktera fågelägg och riva bo. Om du överväger att bedriva skyddsjakt är det därför viktigt att du gör en bedömning om fågelhäckningen orsakar allvarlig skada eller olägenhet. Den som bedriver jakt måste följa jaktlagen och jaktförordningen.

Störande fåglar i parker och på torg

Finns störande fåglar på allmän mark, i parker och på torg kan du skicka in en felanmälan till Malmö stad.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
Postadress:
Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv