$left
$middle

Användning av biocider

När du planerar att använda biocider för att bekämpa råttor eller insekter på allmän plats och som yrkesmässig användare måste du underrätta miljöförvaltningen. Detta ska du göra oavsett om det gäller bekämpning inomhus eller utomhus.

Tänk på att välja den metod och det medel som är minst skadligt för människors hälsa och för miljön.

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen av ärendet.

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för spridning av vissa produkter som innehåller biocider. Produkter som omfattas av föreskrifterna är sådana som används för att bekämpa

 • insekter i trä (produkttyp 8)
 • råttor, möss eller andra gnagare (produkttyp 14)
 • insekter, kvalster och andra leddjur (produkttyp 18).

Produkter som innehåller nematoder (mikroskopiska maskar), insekter eller spindeldjur omfattas inte. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Godkända medel

Du får endast använda biocider som är godkända av Kemikalieinspektionen. Alla godkända medel ska ha en fyrsiffrig kod på förpackningen. Det ska även finnas instruktioner om hur du ska använda medlet och vilka försiktighetsåtgärder som du ska följa när du hanterar det. Du är skyldig att följa instruktionerna och använda den miljö- och hälsomässigt bästa spridningstekniken.

Dokumentation

Om du använder biocider yrkesmässigt måste du dokumentera användningen. Av Naturvårdsverkets föreskrifter framgår vilka uppgifter du ska anteckna. Spara anteckningarna i tre år. Du ska kunna redovisa dessa för miljöförvaltningen om vi begär det.

Ta hänsyn till omgivningen

Du måste vidta de försiktighetsåtgärder som behövs på platsen för att skydda människors hälsa och miljön. Utplacering av biocider mot råttor måste till exempel göras på ett sådant sätt att barn, husdjur, fåglar eller vilda djur inte kan komma åt dem. När du inte använder medlet måste du förvara det på ett säkert sätt för att skydda människors hälsa och miljön.

Innan du använder biocider måste du överväga att använda andra metoder för bekämpningen. Du ska kunna redovisa vilka metoder du har övervägt och varför du har valt bort dem om du väljer att använda biocider.

Informera allmänheten

Du måste informera om du använder biocider på en plats dit allmänheten har tillträde. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag och innehålla de särskilda uppgifter som framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter. Informationen ska ges senast i samband med användningen.

Utbildning

Biocider delas in i olika behörighetsklasser (klass 1, 2 eller 3). Vilken klass ett medel tillhör ska framgå av förpackningens etikett. Medel i klass 1 och 2 får du bara använda yrkesmässigt. Du kan också behöva ett särskilt användningstillstånd som Folkhälsomyndigheten har ansvar för. För att få ett sådant tillstånd måste du ha kunskap om hur du ska hantera medlet på ett säkert sätt. Detta ska du kunna visa med ett utbildningsbevis som du får efter att du har genomgått en särskild utbildning.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv