$left
$middle

Märkning och förvaring av kemikalier

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Märkning

Kemiska produkter i handeln måste vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. De tidigare farosymbolerna är utbytta till piktogram i rött och vitt. Miljöförvaltningen kontrollerar att reglerna följs.

Tillverkare, importörer, distributörer och butiker som säljer kemiska produkter ska se till att produkterna är:

 • märkta enligt CLP-förordningen
 • märkta på svenska
 • försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser ska ha märkts om före den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om, så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Stöd för dig som ska klassificera blandningar enligt CLP på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

Förvaring

Du ska inte lagra dina kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning ska du ordna någon form av skydd som förhindrar påkörning.

Utformningen av skyddet måste du välja utifrån vilka fordon som används. Gaffeltruckar kan till exempel orsaka skador ganska högt över marken. Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna eller det farliga avfallet.

Gifter bör du förvara inlåsta. Det är viktigt att du väljer placeringen så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas.

Hur du ska förvara kemikalier

Rörledningar och cisterner

Om du har en cistern som fylls genom pumpning bör du installera ett överfyllningsskydd. Tänk på att hålla ventiler och tappkranar låsta eller säkert avstängda. Rörledningar kan vara svaga punkter och därför ska de inte byggas in i golv och väggar på sådant sätt att de inte går att kont­rol­l­era. Rörledningar i mark ska vara utan kopplingar. Se till att det finns rutiner för att kontrollera cisterner så att eventuella läckage förebyggs. Cisterner ska vara invallade. Om det uppstår en rostskada är det då inte någon risk för att förorena trots ett läckage.

Läs mer om cisterner

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv