$left
$middle

Kemikalieutsläpp

Om kemikalier släpps ut, trots skyddsåtgärder, är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt.

Du kan vidta följande åtgärder vid kemikalieutsläpp:

  • Du kan valla in utsläppet med olika typer av "avgränsare". Sådana finns i både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka brunnarna med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd.
  • För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel hanteras som farligt avfall.
  • Det är viktigt att sanera snabbt i samband med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas redskap och lämpligt absorptionsmedel lätt tillgängligt och personalen måste veta var det finns och hur det ska användas.
  • Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöförvaltningen på telefon 040-34 35 15 eller miljo@malmo.se.

Om ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet ska du även informera VA Syd.

www.vasyd.se
040-635 10 00
kund@vasyd.se

sv