$left
$middle

Årsrapporter

Årsrapporten är en sammanfattning av de granskningsinsatser som berört styrelsen, nämnden och bolaget under verksamhetsåret.

Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder, bolag och styrelsen.

Årsrapporten innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört nämnden/styrelsen/bolaget under verksamhetsåret.

En enhetlig modell, som innehåller en tregradig skala, har utarbetats för att bedöma nämndens/styrelsens/bolagets ledning, styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamhet, ekonomi och rutiner.

Kontakta oss

sv