$left
$middle

Revisionens uppdrag och arbetssätt

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagen (när det gäller lekmannarevision i bolag) och reglementet för revisorskollegiet. I uppdraget följer revisorerna god revisionssed i kommunal verksamhet.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om styrelse och nämnder följer och uppnår kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Arbetssättet ska vara framåtriktat och stödjande till verksamheterna. Det yttersta syftet med granskningen är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen.

Revisorerna lämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige när granskningen av verksamhetsåret är klar. I den uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, resultatet och ansvarstagandet. Till revisionsberättelsen bifogar revisorerna en särskild skrivelse med iakttagelser och synpunkter inom områden som de särskilt vill fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på.

Information om granskningsresultaten lämnas i årsrapporter för samtliga nämnder och bolag samt i fördjupade granskningsrapporter inom olika verksamheter. Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse till kommunfullmäktige som sammanfattar all granskning som gjorts under verksamhetsåret.

Läs mer