$left
$middle

Revisionsrapporter 2002-2014

2014

Försörjningsstöd Pdf, 436.1 kB.
Tomtmark Pdf, 4.4 MB. 
Malmöfestivalen Pdf, 495.8 kB.
Stadsfastigheter och kunderna Pdf, 391.5 kB.
Inlärning tidiga åtgärder Pdf, 614.9 kB.
Valen 2014 Pdf, 262 kB.
Upplåtelse Offentlig plats Pdf, 223.6 kB.
Rapport Fritidshem Pdf, 594.9 kB. 
Jämställdhetsintegrering Pdf, 319.6 kB.
Rapport Sociala lägenheter Pdf, 263 kB. 
Rapport Studie och yrkesvägledning Pdf, 309.3 kB. 
Rapport Risker med biltransporter Pdf, 236.7 kB. 
Rapport Intern kontroll Pdf, 498.5 kB.
Rapport Representation Pdf, 384.2 kB.

2013

Rapport Hemlöshet Pdf, 606.1 kB. 
Rapport Framgångsrikt genomförda gymnasiestudier Pdf, 699.1 kB.
Rapport JobbMalmö Pdf, 335 kB. 
Rapport Malmö stads finansverksamhet Pdf, 441.1 kB. 
Rapport Kompetensförsörjning förskola Pdf, 251.6 kB. 
Rapport Stadens miljöarbete Pdf, 221.9 kB. 
Rapport Eurovision Song Contest Pdf, 255.2 kB. 
Rapport Tillämpning av nya PBL Pdf, 256.6 kB. 
Rapport Kränkande behandling Pdf, 5.6 MB. 
Rapport Uppföljning IT-granskningar Pdf, 244.7 kB. 

2012

Ungas psykiska hälsa Pdf, 433.4 kB.
Stora investeringsprojekt Pdf, 242.2 kB. 
Kvaliteten på skolmaten Pdf, 195.4 kB. 
Markanvisningspolicyn Pdf, 10.4 MB.
Fristående förskolor Pdf, 191.4 kB.
Föreningsbidrag Pdf, 129.4 kB.
Anhörigstöd Pdf, 124.2 kB.
Kvalitet förskola Pdf, 179.8 kB.
Malmö stad och konkurrenslagen Pdf, 200.9 kB.
Upphandlingar Pdf, 7.9 MB.
Särskilt boende Pdf, 155.3 kB.
Omstruktureringsanslag Pdf, 100.3 kB.
Chefsfrågor Pdf, 62.1 kB.
Institutionsplaceringar Pdf, 188.9 kB.
Hemtjänsten Pdf, 128.2 kB.

2011

Miljönämndens inspektionsverksamhet Pdf, 323.9 kB.
Organiserad brottslighet Pdf, 160.9 kB.
Valnämnden Pdf, 165 kB.
Viss upphandlingsverksamhet Pdf, 552.8 kB.
Exploateringsprocessen Pdf, 247.9 kB.
Driftprojekt Pdf, 390.4 kB.
Driftprojekt Pdf, 879.6 kB.
Miljönämnden Pdf, 728.2 kB.
Kvalitet & uppföljning i äldreomsorgen Pdf, 380.4 kB.
Tillståndsenheten Pdf, 201.2 kB.
Öppenvård för barn Pdf, 683.7 kB.
MIPIM Pdf, 214.7 kB.
Investeringsprojekt Pdf, 297.7 kB.

2010

Avtalshantering Pdf, 108.2 kB.
Miljönämnden Pdf, 10.4 MB.
Uppföljning av mutor Pdf, 284.9 kB.
Policy och riktlinjer mot mutor Pdf, 1.9 MB.
EU-projekt -ändamålsenlighet Pdf, 164.2 kB.
Elever som inte når målen Pdf, 312 kB.
Likställighet inom äldreomsorgen Pdf, 327.2 kB.
Telefonservice - tillgänglighet Pdf, 178.8 kB.
Kulturskolan Pdf, 279 kB.
Finansiering av underhållsbehov Pdf, 210.1 kB.
Trygghet och säkerhet i stadsmiljön Pdf, 164.7 kB.
Unga lagöverträdare Pdf, 97 kB.
Barn som far illa Pdf, 186.5 kB.
Kvalitet förskola Pdf, 311.1 kB.   Bilaga 1 Pdf, 34.7 kB.   Bilaga 2 Pdf, 33.2 kB.
Elever med särskilda behov Pdf, 475.5 kB.
Obligatorisk särskola Pdf, 318.7 kB.

2009

Förorenad mark
Trafikmiljö
Hemlöshet
Policy och riktlinjer mot mutor  Bilaga
Föreningsbidrag
Information till äldre och deras rättigheter
Anlagda bränder och skadegörelse i skolorna
Investeringar
Momsredovisning Bilaga
Insatser för barn med psyko-/sociala problem
Arbetscentrum
Underhåll i Malmö
Introduktion
Anläggningsredovisning
Kvalitetsredovisning
Driftprojekt
Betygsättningen

2008

Barn och ungdomars psykiska hälsa
Trygghet och säkerhet för äldre
Annestad
Kommunstyrelsens uppsiktsfunktion
Löpande granskning
Avstämningsrutiner
Stöd för återång till ett normalt liv
Kollektivtrafiken i Malmö
Kvalitetsuppföljning LSS  Bilaga 1     Bilaga 2
Betygsutveckling
Infrastrukturunderhåll
Anpassning till klimatförändringar
Likställighetsprincipen inom förskola
Stödfunktioner inom skolan
Riskbedömning Stadion
Vården och omsorgen

2007- Uppföljning IT-säkerhet
2007 - Granskning av rutiner och modeller för kalkylering och redovisning
2007 - Granskning av upphandling inom Stadsfastigheter
2007 - Hamnverksamhet - riskanalys
2007 - Redovisningsrutiner
2007 - Kvalitet i grundskolan
2007 - Ekonomistyrning SDF Hyllie
2007 - Miljöarbetet
2007 - Kalkylering
2007 - Investeringsprocessen
2007 - Upphandlingsverksamheten
2007 - Samverkan vid extraordinära händelser
2007 - Fritidsverksamheten
2007 - Verksamhetsmått/Benchmarking inom äldreomsorgen
2007 - Ekonomiskt bistånd
2007 - Kvalitet i förskolan
2007 - Fritidsnämndens hantering av periodiskt underhåll av fritids- och idrottsanläggningar
2007 - Stadsbyggnadskontorets verksamhet
2007 - Malmö stads kvalitetssystem
2007 - Företagshälsovård/Hälsofrämjande åtgärder
2007 - Elever med behov av extra stöd
2007 - Ekonomiskt bistånd, etapp 2
2007- Åtgärder för barn och ungdomar med syfte att förebygga brott

2006 - Personlig assistans
2006 - Välfärd för alla
2006 -  Hemtjänst/-sjukvård, rehabinsatser i ordinärt boende
2006 - Daglig verksamhet enligt LSS
2006 -  Kulturnämndens kulturstödsverksamhet 
2006 - Ekonomiskt bistånd
2006 - Miljönämnden i en jämförelserevision
2006 - IT-revision - uppföljning säkerhet 2006
2006 - Skolverkets inspektion av grundskolan
2006 - Skolverkets inspektion av gymnasieskola och vuxenutbildning
2006 - Tillsyn enskild förskola
2006 - Elever med behov av stöd
2006 -  Debiteringsenheten 
2006 - Risk och känslighetsanalys för Malmö stad 
2006 - Uppföljning Livsmedelstillsynen
2006 - Uppföljning Procapita och Kundakt
2006 - Kommunens styrning av hel- och delägda bolag

2005-31    Intern ledning, styrning och kontroll
2005-30    Ekonomihandbokens ändamålsenlighet
2005-26    Upphandlingar
2005-25    Agenda 21
2005-24    Åtgärder för att höja förvärvsfrekvensen
2005-23    Infrastrukturunderhåll
2005-21    Planering/utveckling av särskilda boenden
2005-20    Beslut om särskilt boende
2005-19    Malmö stads EU-arbete
2005-15    Fritidsnämnden, SDF Hyllie och Oxies miljöledningssystem
2005-14    Inköpsprocessen av värdeföremål på Malmö Konstmuseum och Malmö Museer
2005-12    Kö till förskolan
2005-11    Överförmyndarnämndens verksamhet
2005-9      Planering och byggande av bostäder
2005-8      Granskning av projekt
2005-2      Miljöövervakningen

2004-33    Årlig löpande granskning
2004-32    Psykiskt störda missbrukare
2004-31    Hemlöshet - granskning 2004
2004-30    Upphandling vid Servicenämnden
2004-27    Individuella program på gymnasieskolan
2004-26    Ohälsa inom vården - uppföljning av 2003 års granskning
2004-25    Stadsdelsfullmäktiges Institutionsplaceringar
2004-24    Malmö Stadsarkiv
2004-23    Miljöledningssystem i SDF Kirseberg, Centrum och Västra Innerstaden
2004-22    Uppföljning av ramavtalstrohet
2004-21    IT-säkerhet - uppföljning av tidigare granskningar
2004-19    Jämställdhet och integration inom förskolan - SDF Fosie och Hyllie 
2004-15    Malmö stads Naturvårdsarbete
2004-13    Ofullständiga betyg i gymnasieskolan
2004-2      Magasin M2
2004-1      VA-verkets verksamhetsledningssystem

2003-27    SDF  Fosies miljöledningssystem
2003-26    IT-systemet för utbildningsadministration (ELIT)
2003-25    IT-system för Vård och Omsorg (Origo)
2003-23    Livsmedelstillsynen i Malmö stad
2003-22    IT-support, Kommuntjänster
2003-21    IT-drift, Kommuntjänster
2003-20    Ansvarsfördelningen mellan Fritidsförvaltningen och SDF
2003-18    P2006 Ohälsa
2003-17    Kvalitetsarbetet - uppföljning
2003-16    Stadsfastigheters hyressättningsmodeller
2003-13    Miljöprogram för Malmö stad 1998-2002
2003-12    Bygglovsverksamheten vid Malmö Stadsbyggnadskontor
2003-11    Systemförteckning
2003-10    Efact - elektronisk hantering av fakturor
2003-9      Marakanda - elektroniskt system för inköp
2003-8      Basgranskning SDF Rosengård
2003-7      Basgranskning SDF Hyllie
2003-6      Budgetprocess och resursfördelning avseende fritidsaktiviteter, jämförelse med Köpenhamns kommun
2003-5      Införandet av miljöledningssystem i Malmö stads förvaltningar och bolag
2003-4      Granskning av sex grundskolor
2003-3      Gatukontorets KMA-system
2003-2      Malmö museers kassahantering
2003-1      Lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning och utveckling 1998-2001

2002-28    Granskning av miljöutredningar, miljöpolicies och miljömål
2002-24    Stadsfastigheters säkerhetsarbete
2002-23    P2006 - Integration och jämställdhet
2002-21    IT-system för Barn och Ungdom
2002-20    Ekonomistyrning av fritidshem - en jämförelse med Köpenhamns kommun 
2002-19    Malmö stads webbplats och intranät
2002-18    IT-system för vård och omsorg
2002-17    DART - databas för arbetssökande
2002-16    Dokumenthanteringssystemet DocuLive 
2002-15    Miljöförvaltningens Miljöledningssystem
2002-14    Malmö stads miljöpolicy - Granskning av de kommunala bolagen
2002-13    Basgranskning SDF Limhamn/Bunkeflo 
2002-12    Basgranskning SDF Husie
2002-11    Granskning av miljöutredningar, miljömål och miljöpolicys
2002-10    Granskning av Malmö stads kvalitetsarbete
2002-09    Arbets- och utvecklingscenter - AUC - i Malmö
2002-06    SDF Limhamn/Bunkeflos Miljöledningssystem
2002-05    Flyga över vatten
2002-04    Bo01

Senast ändrad:

sv