$left
$middle

Om Stadsrevisionen

Stadsrevisionen är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna (revisorskollegiet) och deras sakkunniga biträden (revisionskontoret).

Kommunfullmäktige har utsett 13 revisorer för mandatperioden. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer till kommunens hel- och delägda bolag.

Revisorernas uppdrag är att årligen granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska kommunens hel- och delägda bolag.

Stadsrevisionen informerar

Stadsrevisionen skickar ut ett informationsblad cirka fyra gånger per år till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att framförallt informera om pågående och genomförda granskningar.

Informationsblad nr 1-2021 Pdf, 423.7 kB.

Informationsblad 2-2021 Pdf, 331.2 kB.

Informationsblad 3-2021 Pdf, 528.7 kB.

Informationsblad 4-2021 Pdf, 287.4 kB.

Informationsblad 5-2021 Pdf, 706.3 kB.

Kontakta oss

sv