$left
$middle

Revisionskontoret

De förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet anlitar sakkunniga i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningsuppdraget. Dessa sakkunniga utgör revisionskontoret.

Här arbetar elva tjänstepersoner (yrkesrevisorer och administrativ personal) under ledning av revisionsdirektören. Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndspecifika granskningsprojekt. De biträder också revisorskollegiets styrgrupper i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Kontaktuppgifter till revisionsdirektören

Ann-Mari Ek, Revisionsdirektör
Telefon: 040-34 19 59, 0709-34 19 59
E-post: ann-mari.ek@malmo.se

Kontakta oss

sv