$left
$middle

Lekmannarevision

En del av de förtroendevalda revisorerna har uppdrag som lekmannarevisor i ett eller flera kommunala bolag eller som revisor i stiftelser eller kommunalförbund. Även dessa utses av kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorernas granskning av de kommunala bolagen genomförs på motsvarande sätt som kommunens revision, med utgångspunkt i god revisionssed och med sakkunniga som biträder. Däremot granskar lekmannarevisorerna inte bolagens räkenskaper, det görs av bolagets auktoriserade revisor.

Du hittar kontaktuppgifter till lekmannarevisorerna i förtroendemannaregistret. Där ser du vilka lekmannarevisorer som är utsedda i respektive bolag.

Kontakta oss

sv