$left
$middle

Revisionsplaner

Inför varje nytt verksamhetsår tas en revisionsplan fram. I den fastställer revisorerna omfattningen och inriktningen av årets granskningsinsats.

Revisionsplanen är flexibel och kan ändras under årets, för att hantera oförutsedda händelser och andra behov av omprioriteringar.

Prioriteringen görs utifrån en riskanalys som syftar till att identifiera och analyser de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Analysen görs både för kommunen som helhet för att hitta kommungemensamma risker och för respektive nämnd, styrelse och bolag.

Kontakta oss

sv