Revisionsplan

I den årliga revisionsplanen fastställer revisorerna omfattningen och inriktningen av granskningsinsatserna.

Prioriteringen görs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. I analysen av väsentlighet värderas de konsekvenser som kan uppstå för kommunen eller enskilda kommunmedlemmar vid fel eller misskötsel. Det kan vara ekonomiska, verksamhetsmässiga eller förtroenderelaterade konsekvenser. I riskanalysen värderas sannolikheten för att olika grader av fel eller misskötsel skall uppstå. Analysen görs för såväl kommunen (koncernen) i sin helhet som för de olika nämnderna.

Senast ändrad: