$left
$middle

Samordning trygghet och säkerhet

Malmö stads arbete kring trygghet och säkerhet innefattar områden som drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Målet är att skapa förutsättningar för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö. Men också arbeta för att initiativ till nya lösningar tas.

Stadskontoret och har uppgiften att samordna uppdragen med brotts-, drog- och olycksprevention, intern säkerhet och krisberedskap. Samordning sker via flera nätverk med representanter från kommunens verksamheter. Personerna i dessa nätverk har utsetts av sina förvaltningar och bolag att ansvara för den egna verksamhetens processer.

Utöver nätverken organiserar stadskontoret Malmös centrala krisledning med tillhörande larmfunktion med ständig beredskap.

Stadskontoret ingår också i organisationer som spänner över flera myndigheter i Malmö, som t.ex. samverkansrådet med samhällsviktiga verksamheter, samverkansöverenskommelse med polisen och Trygg krog med Malmös krögare.

I Malmö finns dessutom många fler kolleger som arbetar för en trygg och säker kommun med sina dagliga insatser. Det kan handla om allt från områdesplaner till individuella trygghetslarm.

Kontakta oss

Krisberedskap

sv