Klimatundervisning med staden som klassrum

– exempel Linje 5

Klimatundervisning med staden som klassrum

Syfte: Att ta ut klimatundervisningen i staden är att bygga kunskap och väcka engagemang kring det viktiga lokala arbetet för att tackla klimatförändringarna i världen.

Gruppbild av alla som deltog i Demokratilabbet

Lärare på Pauliskolan och tjänstepersoner på miljöförvaltningen har samarbetat för att ta fram ett ämnesövergripande lärarmaterial för klimatundervisning på gymnasiet, för att med staden som klassrum arbeta med frågeställningar kring de globala hållbarhetsmålen med fokus på energi- och klimatomställning. Samarbetet har genomförts inom projektet Cirkulerande Kunskap i Staden, med stöd av Energimyndigheten. Lärarmaterialet kommer göras tillgängligt för skolor i Malmö via bland annat Pedagogisk inspiration, och är fritt att använda.

Materialet tar avstamp i busslinje 5 som går från öst till väst igenom Malmö. Linje 5 ger en tematisk utgångspunkt knyter samman berättelsen om hållbar utveckling i Malmö. Resan tvärs genom Malmö kan hjälpa oss att uppmärksamma de globala hållbarhetsmålen genom att belysa både människa och teknik, dåtid och nutid, beteende och politik, vision och verklighet.

Vårt material har avgränsats till att fokusera på frågor kring klimat- och energiomställning, men skulle med fördel kunna breddas med fler frågeställningar exempelvis genom att lyfta fler kopplingar mellan social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, som ingredienser i ”den hållbara staden”.

För att svara på frågorna som föreslås i materialet går det att använde de kunskapskällor som alltid finns att tillgå, det vill säga våra bibliotek, internet och arkiv. En del av frågorna kan dock vara lättare att besvara om man istället vänder sig till de olika rådgivare och resurser som finns att tillgå på till exempel miljöförvaltningen, och som är tillgängliga för allmänheten. Det finns en samhällelig vinst i att få eleverna att utnyttja denna möjlighet då det kanske gör framtida kontakter med myndigheter och kommunala expertinstanser känns mer lättillgängliga.

Varför metoden är bra

  • Ett konkret sätt för skolor att samarbeta med det omgivande samhället och få nya tankar till sitt eget hållbarhetsarbete.
  • En möjlighet för eleverna få större förståelse för hur kommunen och andra aktörer arbetar med hållbar stadsplanering, och samtidigt bygga handlingskompetens för att påverka och aktivt ta del i samhället.
  • Läroplanen för gymnasiet (Gy11) är tydlig med skolans uppdrag att undervisa om och för hållbar utveckling. Att även inkludera exempel på klimatarbete i närmiljön och staden är ett sätt att tydliggöra de lokala ansträngningarna och även se skillnader i vilka metoder som används genom tiderna – med olika syften och resultat.

Vid genomförande av metoden – tänk på att:

  • Vid framtagandet av ämnesövergripande arbetspaket, involvera gärna flera olika ämneslärare för att göra arbetet mer allsidigt. Vårt material är fokuserat på energi- och klimatomställning, men många fler aspekter i hållbar utveckling, och andra frågor, kan med fördel läggas till.
  • Lärare har många arbetsuppgifter och begränsat med tid – det underlättar om samarbetspartners som är delaktiga i liknande projekt kan finansiera arbetstid för skolans personal, både för inläsning i relevanta ämnen, och träffar med experter och tjänstepersoner i staden, likväl som sammanställning och skrivande av de tematiska arbetspaketen.
  • Planera för kommunikationsinsatser och delande av materialet!
sv