$left
$middle

Bulltoftaparken

Bulltoftaparken och rekreationsområdet är en populär plats för promenader och motion bland Malmöbor. Området ligger i den östra delen av Malmö och var fram till 1972 ett flygfält med omgivande jordbruksmark.

Upptäck Bulltofta rekreationsområde

Bulltoftaparken är en del av rekreationsområdet med både motionscenter, café och möjlighet att utöva många olika aktiviteter.

Bulltoftaparkens historia

Arbetet med att skapa parken började våren 1983. Huvudmålet var att skapa ett naturområde med en stark känsla av naturen och samtidigt använda en ekologisk metod för att hålla nere kostnaderna både för anläggning och skötsel. Alla gång- och cykelvägar byggdes med material från den gamla flygplatsen.

Den sista stora planteringen gjordes våren 1992, med undantag för de ständiga kompletteringar och förändringar i den fortsatta skötslen.

En park uppdelad i tre olika delar

När parken anlades delades den in i tre olika delar för att möta olika behov:

Naturdelen

Här finns olika delar med lövskog som inkluderar bok, ek, ask och alm. Det finns också mer öppna områden med småskogsdungar, inklusive hasselbuskar. I naturzonen finns torra och fuktiga områden, dammar och blomsterängar.

Parkedelen

Denna del har en mer traditionell parkkaraktär och inkluderar odlingslotter och ett arboretum.

Idrottsdelen

Denna del består främst av ett stort, plant gräsfält som tidigare tillhörde den gamla flygplatsen. Här har det även byggts bollplaner. Huvudentrén till rekreationsområdet finns också här, med parkeringsplatser på den gamla flygplatsens betongytor.

Kontakta oss

sv