$left
$middle

Dagvattenparken

Dagvattenparken i Hyllie består av en 23 000 kvadratmeter stor gräsmatta som inbjuder till lek och umgänge och ett dagvattenmagasin som ska kunna ta emot en stor mängd vatten om det kommer ett skyfall.

Skyfallsanpassad för framtidens klimatutmaningar

Denna park är utformad för att kunna ta emot och hantera stora mängder vatten vid kraftiga regn. Den kan rymma upp till 6600 kubikmeter vatten, vilket motsvarar ett regn som inträffar en gång var 50:e år. Hela området är utformat som en fördjupning, vilket ger parken en kuperad terräng med olika höjdnivåer.

Vattnet som samlas in i Dagvattenparken kommer från det område söder om parken där det finns bebyggelse. Regnvatten från hus och gator rinner ner i en ledning längs Hyllie Vattenparksgata. När ledningen blir full, rinner vattnet över i parken. När trycket i ledningen sjunker rinner vattnet tillbaka, så det står aldrig stilla i parken i mer än några dygn.

I den djupaste delen av parken finns en damm, både som en dekorativ funktion och för att ge livsmiljö åt små vattensalamandrar i området. Över dammen finns en gångbro som gör det möjligt att passera utan att bli blöt om fötterna.

Malmö stad arbetar systematiskt med skyfallsanpassning

Sedan det kraftiga skyfallsregent 2014 arbetar Malmö stad systematiskt med skyfallsanpassning av staden.

En modern park för både avkoppling och lek

Förutom dammen består parken huvudsakligen av grönområden med stora gräsytor, ängar och skog. Den växtlighet som används är anpassad för att klara tillfälliga översvämningar, med växter som tål att vara i blött område närmast dammen och mer torktåliga växter högre upp på sluttningarna.

Det finns också skulpturer utspridda i parken, kallade "Hylliorna," som uppmuntrar fantasin och skapar möjligheter för lek. Det finns ingen traditionell lekplats, men det finns gott om utrymme för fantasifull lek i naturen.

Solcellsproduktion i fokus i området

Runt Dagvattenparken finns solkvarteren, som består av bostadshus, förskola, kontor och mobilitetshus. Dessa byggnader är särskilt inriktade på solenergi. Bullerskärmen kring järnvägen är utrustad med solceller för att förse parkens belysning med elektricitet.

Dessutom visas solkvarterens totala solenergiproduktion på bullerskärmen för att visa hur mycket energi som genereras.

Kontakta oss

sv