$left
$middle

Dagvattenparken

Dagvattenparken är både en stor gräsmatta som inbjuder till lek och umgänge och ett dagvattenmagasin som ska kunna ta emot en stor mängd vatten om det kommer ett skyfall.

Dagvattenparken i Hyllie.

Dagvattenparken i Hyllie. Foto: Ali Jehad

Dagvattenparken är ungefär 23 000 kvadratmeter stor och ligger söder om Hyllie vattenpark och spårområdet. Parken invigdes i november år 2020.

Skyfallsanpassad för framtidens klimatutmaningar

Parken är grön, men ska även kunna agera dagvattenmagasin vid kraftiga skyfall. Som mest får det plats 6 600 kubikmeter vatten, vilket motsvarar ett 50-årsregn. Hela ytan är därför skålformad, vilket resulterar i ett böljande landskap med tydliga nivåskillnader.

Vattnet som leds till Dagvattenparken kommer från bebyggelsen som breder ut sig söder om parken och när fler hus byggs ökar behovet av ett magasin. Dagvatten från hus och gator rinner i en ledning i Hyllie Vattenparksgata och när den fylls bräddar vattnet upp i parken. När trycket i ledningen avtar rinner vattnet sakta tillbaka igen, vilket gör att det aldrig blir stående vatten i parken i mer än några dygn.

I parkens djupaste skålning finns en damm, anlagd både som prydnad och för att husera områdets mindre vattensalamandrar. Över dammen har det byggts en spång, vilken gör det möjligt att passera utan att bli blöt om fötterna.

I övrigt är parken grön med stora ytor gräsmatta, äng och skog. Vegetationen är anpassad för att kunna klara tillfälliga översvämningar med växter som tål att stå blött längst ned mot dammen och mer torktåliga arter högre upp på sidorna.

En modern park för både avkoppling och lek

Parken speglar det urbana Hyllie i sina övre skikt; i bro, utsiktsplats och bullerskärm, som alla ligger på samma höjd som staden runtomkring. Bron rör sig ovanför den yta som vid skyfall fylls med vatten och blir därför aldrig översvämmad. Där parken sjunker nedåt är den som kontrast mjuk och organisk - en lugn oas med en dov och lite mystisk grönska.

De skulpturer som dyker upp här och där – ”Hylliorna” – låter fantasin flöda och skapar förutsättningar för lek. Parken innehåller ingen regelrätt lekplats men däremot stora möjligheter till fantasi- och naturlek.

Solcellsproduktion i fokus

Runt Dagvattenparken ligger Solkvarteren med bostadshus, förskola, kontor och mobilitetshus, alla med särskilt fokus på solenergi. Detta fokus kommer även att synas i parken då bullerskärmen mot spåret kommer att förses med solceller för att ge el åt parkens belysning.

Även Solkvarterens totala solenergiproduktion visualiseras på bullerskärmen för att visa produktionens omfattning.

Se Hyllie från ett annat perspektiv

Dagvattenparken innehåller många funktioner men har samtidigt utformats för att vara flexibel i sin användning.

Att stå i parken och se Hyllies alla byggnader ger en helhetsupplevelse av staden som är svår att få inne bland husen. Kanske tycker du också att utsikten från parken gör det möjligt att se och uppskatta staden på ett nytt sätt?

sv