$left
$middle

Kroksbäcksparken

Kroksbäcksparken är något mindre välkänd bland Malmös stora parker, men nämner man kullarna så är det många som vet vad man pratar om. De sju kullarna i parkens södra del är ett välkänt landmärke i Malmö.

Kroksbäcksparken är en del av Pildammsstråket, ett av Malmös viktigaste grönstråk. När Malmö inom de närmaste åren växer söderut med den nya stadsdelen Hyllievång, kommer Kroksbäcksparken att få en mer central placering. Grönområdena i det nya området kommer att kopplas till Kroksbäcksparken och därmed också till Pildammsstråket.

Konstgjorda kullar

Parken anlades på 1970-talet samtidigt som bostadsområdena Kroksbäck och Holma byggdes. Den anlades på jordbruksmark och av schaktmassorna från bostadsbyggandet skapades de för parken så karaktäristiska kullarna. I den då mycket öppna parken planterades träd och buskar runt gångar och bollplaner.

Under 1980-talet var trenden att göra parkerna mer naturliga, något som också anammades i norra delen av Kroksbäcksparken som fick en mer naturlik utformning. Här planterades bl a mer långlivade trädarter. Parken blev därmed ännu mer varierad.

På 1990-talet anlades dammarna i norra delen av parken och norr om kullarna en fjärilspark, en naturlik plantering som gynnar förekomsten av fjärilar.

Världens första puckelbollplan

Visste du att världens första puckelbollplan finns i Kroksbäcksparken?

sv