$left
$middle

Gottorpsparken

Gottorpsparken är en ny liten park precis söder om den historiska allén, Gottorps allé, som kantas av 65 år gamla hästkastanjer. Intill de gamla träden finns en lekplats för stora och små.

Gottorpsparken

Foto: Lars Bendroth

Tidigare har platsen används som hästhagar och som betesmark. Lekplatsens strikta former kommer från rektangulära hagar som var omgärdade med stängsel. På platsen finns gungor, klätterställ, några snurror och balansbommar.

Utöver lekutrustning finns här små stigar med bark som leder genom buskage och träddungar. Vegetationen är riklig och varierande. I den östra delen finns en rabatt med exotiska träd och buskträd.

Långhus från stenåldern och andra arkeologiska fynd

Söder om lekplatsen finns en liten äng och en oval öppen plats som kallas ”Noden”. Inne i det ovala rummet som omgärdas av bokträd har arkeologer hittat fornlämningar.

Det är lämningar av långhus från stenåldern som har påträffats. Dessa spår av boplatser finns fortfarande kvar i marken. Därför har vi lämnat ”Noden” så orörd som möjligt.

sv