$left
$middle

Slottsparken

Slottsparken är en av Malmös större centrala parker och en av de mest uppskattade promandslingorna i staden.

  • Temalekplats

Stadsbiblioteket och temalekplats

I södra delen av parken finns Malmös vackra stadsbibliotek och även en av stadens temalekplatser. Sagolekplatsen bygger på föreställningen om det ljusa och det mörka i sagans värld - och realiseras genom att skapa sagovärldar med olika stämningar. Man ska tydligt märka när man går från den ena världen till den andra.

Färgglad damm på vinterhalvåret

Under vinterhalvåret är "Lilla Dammen" stämningsfullt ljussatt i spännande färger.

Slottsparkens historia

Under 1800-talet användes marken söder om Malmöhus slott som militärt övningsområde av Malmöhus husarregemente. Men i slutet av samma sekel behövde regementet expandera och marken söder om Regementsgatan, vid den så kallade Hästhagen, togs då i anspråk.

Idéer om att anlägga en park på det överblivna området väcktes för att på så vis skapa ett stort sammanhängande grönområde.

1896 anordnades en stor industri- och slöjdutställning i Malmö. Och i samband med den gjordes en mindre plantering utmed Fersens väg. Efter utställningens slut beslutades att all gammal militärmark skulle omvandlas till parkområde.

Återigen togs kontakt med en dansk landskapsarkitekt, Edvard Glaesel. Han föreslog en mycket genomgripande omdaning av den låglänta och sumpiga marken. Inspiration hämtade han från den amerikanske landskapsarkitekten Olmsteds idéer om en vardagspark för alla åldrar och samhällsklasser.

Arbetet med Slottsparken påbörjades år 1897 och år 1900 kunde parken öppnas.

Vattnet blev ledmotiv

Slottsparken har en typisk sekelskiftesstil med stora skogspartier, öppna gräsytor, kälkbackar, utsiktsplatser och en mängd sittplatser. Totalt utgör dessa ytor 21 hektar mark.

Vatten blev ett ledmotiv i den nya parken. Här finns två stora dammar och ett kärr med en anlagd källa som utformats som en liten japansk trädgård. På ön i den stora dammen låg 1911-1915 ett observatorium.

Parkens centrala plats utgörs av en stor monumental festplats som avslutas vid den stora dammen med konstnären Carl Milles staty "Pegasus", avtäckt år 1950.

Parkens hjärta är den populära "Lördagsplanen" som än idag utnyttjas för samvaro, konserter och allehanda arrangemang.

Omfattande upprustning

1985-1987 genomfördes en omfattande upprustning runt den stora dammen i Slottsparken. Dammen var bokstavligen på väg att rasa ihop. Alla slänter runt den lades om och försågs med nya räcken.

Också Kärret var i stort behov av upprustning, vilket skedde 1988. Då återskapades den lilla japanska trädgården, vattenflödet förändrades och vattenfördragande växter planterades i mängd.

1991-1992 var det dags att rusta upp miljön kring den lilla dammen, vilket skedde med klippträdgårdar med stenpartier. Dessa var vanliga inslag i det tidiga 1900-talets stadsparker. Sten, växter och vatten blev därför grundtanken i det koncept som utarbetades med hjälp av konstnären Helge Lundström.

En liten vitblommande trädgård och många ovanliga perenner har också tillförts anläggningen. 1985 byggdes Kommendantbron i tre spann över Parkkanalen mellan Slotts- och Kungsparken. 1999 byggdes den lilla Trädgårdsbron mellan Slottsparken och Slottsträdgården.

Kontakta oss

sv