Fjärilsparken

Fjärilsparken i Bunkeflostrand byggdes om 2001. Genom parken slingrar sig  en grund bäck. Diket består av ängsvegetation och våtmarksväxter.

Den västra delen av parken är öppen  mot havet för att bjuda in strandängarna i parken. Här finns blomsteräng som gynnar ett rikare växt- och djurliv och fjärilslockande växter planterats in för att anknyta till namnet Fjärilsparken. Parken är belyst med vanlig stolpbelysning och med riktat ljus på några av de karakteristiska träden.

Samlingsplatser

I parken har ett antal nya samlingsplatser med bänkar och broar anlagts. Parken har kompletterats med en ny tennisbana då de gamla måste tas bort på grund av det nya dagvattendikets sträckning. Dessutom har en ny boulebana med sittplatser samt en landhockeyplan för barn anlagts.

Utformning

Anledningen till parkens nya utformning är att området öster om Fjärilsparken i framtiden kommer att bebyggas med hus som gör att man måste ta hand om dagvattnet på ett nytt sätt. Vattnet leds i den grunda bäcken genom Fjärilsparken. Bäcken mynnar ut i en våtmark där vattnet fördröjs för att slutligen silas över strandängarna ut i havet. På så sätt kan området på ett naturligt sätt ta vara på de näringsämnen som finns i vattnet.


Senast ändrad: 2017-10-16 13:11