$left
$middle

Mark ägd av Malmö stad

Malmö stad är kommunens största markägare. Köp och försäljning av stadens mark samt tomträttsärenden hanteras av fastighets- och gatukontoret.

Malmö stads markinnehav består av:

Bebyggd mark med kommunal service

Mark som är bebyggd med exempelvis skolor, förskolor, vårdhem.

Markreserven

Mark som ägs av Malmö stad men som idag inte är bebyggd. Denna mark utgör en reserv för framtida utbyggnad av staden.

Allmän platsmark

Gator, torg och parker.

Mark utanför kommunen

Malmö stad äger mark i kommunerna Lund (Vomb), Svedala (Torup, Sturup) och Sjöbo (Karup).

Försäljning av kommunägd mark

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för förvärv och försäljningar av mark. En del av kommunens mark upplåts till företag och privatpersoner genom tomträttsavtal eller arrende.

Läs mer

Kontakta oss

sv