$left
$middle

Arrendera mark

Fastighets- och gatukontoret arrenderar (hyr) ut kommunens mark för olika användningsområden som till exempel jordbruk, upplag och parkeringsplatser. Marken upplåts externt till privatpersoner och verksamhetsutövare samt internt till kommunens egna förvaltningar.

Stadens detaljplaner beskriver hur det är tänkt att marken ska användas. I detaljplanerna anges bland annat vad som är kvartersmark, offentlig plats och om marken får bebyggas. Det finns även mark som inte är detaljplanelagd och som saknar särskilda bestämmelser.

Vad är kvartersmark?

Kvartersmark avser mark som är angiven för specifika ändamål enligt stadens detaljplaner och som inte är offentlig plats. Det kan vara mark som används för bebyggelse av enskilt eller allmänt ändamål, till exempel bostäder eller bibliotek. 

All kvartersmark får inte användas på samma sätt, utan detta regleras av detaljplanen. Exempelvis får inte nya parkeringsplatser anläggas varsomhelst i staden. På kvartersmark och mark som inte är detaljplanelagd kan olika nyttjanderättsavtal tecknas.

Är du i stället intresserad av att tillfälligt använda en offentlig plats som till exempel stadens gator, torg eller parker?

Så hanterar vi förfrågningar

För att kunna ta ställning till inkommande förfrågningar efterfrågar vi uppgifter som hjälper oss att förstå intressentens önskemål som exempelvis upplåtelsens syfte, placering och eventuella behov som behöver vara uppfyllda. Därefter görs en bedömning om det finns lämplig mark för ändamålet. Det finns mark i Malmö som kommunen inte äger och det är därför inte säkert att den mark som efterfrågas kan upplåtas av kommunen.

Ta hjälp av Malmö stads stadsatlas för att hitta aktuella områden och fastigheter. Där kan du även titta på detaljplaner och se vad marken är avsedd för.

Olika nyttjanderättsavtal

De nyttjanderättsavtal som fastighets- och gatukontoret tecknar omfattar bland annat arrende och allmän nyttjanderätt.

Alla nyttjanderättsavtal avser rätten för en fysisk eller juridisk person att använda hel eller del av en fastighet, med eller utan byggnad. Det finns både allmänna och specifika villkor som gäller för olika nyttjanderättsavtal.

Avtalstider

Ett avtal innehåller en avtalstid och ofta en uppsägningstid och förlängningstid. Avtalstiden bestämmer hur länge marken får nyttjas.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden bestämmer hur långt innan avtalstidens slut du behöver säga upp avtalet så att det inte förlängs.

Förlängningstid

Vissa avtal har ett bestämt slutdatum och kan inte förlängas medan andra automatiskt förlängs, om du som arrendator inte säger upp avtalet i rätt tid.

Uppsägning av avtal

Om du vill säga upp ditt arrendeavtal med fastighets- och gatukontoret kan du ta hjälp av vårt uppsägningsformulär.

Tänk på att uppsägningen måste vara oss till handa senast på sista uppsägningsdagen för att uppsägningen ska vara giltig. Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit din uppsägning.

Kontakta oss

sv