$left
$middle

Gräva på allmän plats

I allmän platsmark utförs grävningar av olika slag, både akuta och planerade. För att få gräva måste du ansöka om både grävningstillstånd och en trafikanordningsplan.

För att få gräva krävs

När grävningen har inletts kontrollerar Malmö stad att tillstånd- och trafikanordningsplan efterföljs.

Samråd med Länsstyrelsen

Tänk på att den som planerar att genomföra en grävning ska i god tid samråda med Länsstyrelsen för att ta reda på om en fornlämning eller ett fornlämningsområde berörs. Markingrepp inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde kräver alltid Länsstyrelsens tillstånd.

sv