$left
$middle

Skolors hantering av skolskjuts för berättigade elever

En elev som går på en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun kan i enstaka fall ha rätt till skolskjuts.

Det är grundskolenämnden i Malmö stad som fattar beslut om elevens rätt till skolskjuts och rektor på elevens skola som avgör vilket färdsätt eleven ska använda inom ramen för sin skolskjuts.

En elev på fristående skola eller kommunal skola utanför kommunen har rätt till skolskjuts om det finns behov av sådan med hänsyn till

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder eller annan särskild omständighet och
  • att det inte medför någon ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen att anordna sådan skjuts.

När rektorn har beslutat vilket färdsätt eleven har rätt till är det sedan skolans ansvar att se till att skolskjutsen kommer igång och att rapportera och följa upp eventuella avvikelser mot skolskjutsleverantören.

Så bedömer du vilket färdsätt eleven ska ha

Skolskjuts utförs som huvudregel genom att eleven får ett busskort för resa med allmän kollektivtrafik.

För elev som inte kan resa inom ramen för allmän kollektivtrafik finns skolskjutsfordon (personbil eller buss).

Använd grundskolenämndens riktlinjer för skolskjuts i Malmö stad som grund för ditt beslut.

Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 266.4 kB.

Informera vårdnadshavare om regler för skolskjuts

Informera gärna vårdnadshavare och elever vad som gäller för skolskjutsen.

För elever som får ett busskort med allmän kollektivtrafik finns information framtagen av Skånetrafiken.

Informationsblad för vårdnadshavare om skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon Pdf, 240.1 kB.

Se till att skolskjutsen kommer igång

Skolplaceringsenheten i Malmö stad informerar fristående skolor eller kommunal skola i annan kommun om vilka elever som har beviljats skolskjuts på dessa skolor. 

Återrapportera färdsätt

Du som personal på den fristående skolan eller kommunal skola i annan kommun fyller i vilket färdsätt rektorn tilldelat respektive elev och skickar tillbaka ifylld lista till skolplaceringsenheten.

Skolplaceringsenheten sköter beställningen av busskort

Det enda som du behöver göra är att återrapportera färdsätt, enligt ovan, så att skolplaceringsenheten vet vilka elever som ska få ett busskort. Det är också skolplaceringsenheten som tar emot fakturan från Skånetrafiken efter beställningen av busskort.

Så beställer du skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon

Om rektorn gjort bedömningen utifrån riktlinjer för skolskjuts att eleven inte kan använda ordinarie kollektivtrafik utan måste få skolskjuts i form av skoltaxi eller specialfordon ska Malmö stads ramavtal användas.

Kontakta skolskjuts.grf@malmo.se för att få beställningsblankett alternativt behörighet i systemet och manual.

Upphandlad skolskjutsleverantör kommer att förmedla skolskjutsschema med tider och upphämtningsplats till den kontaktperson på er skola som du angett på blanketten eller i systemet.

För specialfordon är det du som förmedlar skolskjutsschema till elev och vårdnadshavare. Om du gjort en beställning av skolskjutstaxi kan du ge vårdnadshavare behörighet till en app att själv gå in och se elevens skolskjutsschema.

Kontakta oss

sv