Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Information till yrkesverksamma

Malmö stad ger rådgivning och utbildning till dig som i ditt yrke träffar personer som blivit utsatta för våld i nära relation eller hedersförtryck.

Om du är utsatt för våld i nära relation eller orolig för någon kollega eller anställd i Malmö stad kan du få råd kring vad du kan göra. Ring 040-34 69 00, vi svarar dygnet runt.

Kriscentrum boende heder (skyddat boende)

Kontakta oss för placering på vårt skyddade boende. Vi tar emot personer från alla Sveriges kommuner. 

Telefon: 0723-71 22 49

Hedersförtryck

Är du yrkesverksam, och i din profession möter personer som lever med hedersproblematik, erbjuder Resursteam heder konsultation och utbildning. Vi kan även medverka i samtal när du träffar den hjälpsökande.

Telefon: 0723-71 22 49, vi svarar dygnet runt
E-post: resursteam.heder@malmo.se

Resurscerntrum heder Såne

Resurscentrum heder Skåne är en regional stödstruktur för skånska kommuner i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Du som yrkesverksam kontakta Resurscentrum heder Skåne för att få stöd och råd.

Människohandel

Misstänker du människohandel kontakta regionkoordinatorerna mot människohandel. För den utsattes skull är det viktigt att vi blir kontaktade så tidigt som möjligt.

Telefon: 020-35 40 40
Telefontider: Måndag–fredag kl. 8.00–16.00
E-post: evonhuset@malmo.se

Regionkoordinatorernas uppdrag innefattar människohandel, oavsett ålder, för alla ändamål och omfattar region Syd: Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.

Regionkoordinatorernas uppdrag är att informera brottsutsatta om deras rättigheter samt samordna hjälpinsatser med exempelvis socialtjänsten, Migrationsverket, polis, sjukvården och boenden. Regionkoordinatorerna
kan även, tillsammans med internationella aktörer, verka för att hjälpa till ett tryggt återvändande.

Barnahus

Barnahus Malmö kan ge dig råd och stöd kring ärenden som rör barn.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer riktar sig till yrkesverksamma inom de kommuner i Skåne som har valt att ingå i verksamheten. Kompetenscentrum erbjuder bas-, fördjupnings- och spetskompetensutbildningar i ämnet våld i nära relationer.

Plan Fri från våld

Malmö stad har tagit fram planen Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022–2026. Genom planen vill staden trygga barn och ungas uppväxtvillkor, förebygga och förhindra våld samt säkra att de som utsätts för våld och förtryck får stöd och skydd. 

Osäker på var du ska ringa? Du når oss alltid på 040-34 69 00. 

Kontakta oss

sv