$left
$middle

Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år får du en inbjudan att söka skola till förskoleklass. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Du söker skola i vår e-tjänst.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Om du ska söka förskoleklass i samband med flytt till Malmö

Om barnet idag är folkbokfört i en annan kommun men ska flytta till Malmö mellan 1 januari 2022–16 juni 2023 och börja förskoleklass ska ni mejla malmostad@malmo.se. Meddela att ni ska flytta till Malmö och ansöka om plats i förskoleklass så blir ni inbjudna till e-tjänsten. Du behöver sedan styrka flytten genom att skicka in bostadskontrakt för nya adressen tillsammans med ansökan.

Ansök om tidigare start i förskoleklass

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Tänk på att barnet då får skolplacering i mån av plats efter att andra barn i skolpliktig ålder har placerats och syskonförtur gäller inte. Din ansökan ska komma in under perioden för att söka skola.

Efter att du skickat in ansökan om tidigare start i förskoleklass

När det står klart på vilken skola ditt barn kan beredas en plats kommer rektor på skolan att ta kontakt med dig. Rektor gör en bedömning om ditt barn utifrån utvecklings- och mognadsnivå kan tas emot i förskoleklass. Barnets förskolerektor kommer att kontaktas som ett led i bedömningen. Rektorn på grundskolan fattar sedan beslut om barnet kan börja förskoleklass ett år tidigare.

Ansök om uppskjuten skolplikt

Du kan ansöka om uppskjuten skolplikt om det finns särskilda skäl, som till exempel att barnet har en funktionsnedsättning. Till ansökan om uppskjuten skolplikt ska du bifoga underlag som styrker de särskilda skälen. Om uppskjuten skolplikt beviljas får barnet börja förskoleklass på höstterminen det år då hen fyller sju år.

Du ska ansöka om en skolplats under ansökningsperioden för att söka skola även om du har ansökt om uppskjuten skolplikt. Om du beviljas uppskjuten skolplikt tas skolplaceringen bort.

Behov av särskilt stöd

Om ditt barn ska börja förskoleklass och är i behov av särskilt stöd ska du söka skola som vanligt i vår e-tjänst. När du fått besked om skolplats kan du kontakta rektorn på den skola där ditt barn fått skolplats för att diskutera särskilt stöd för ditt barn.

sv