$left
$middle

Bilskrot

Du som ska starta en bilskrotningsverksamhet ska anmäla det till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på bilskrotsverksamheter utifrån gällande lagar och regler, bland annat miljöbalken och bilskrotningsförordningen. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att se till att lagarna och reglerna följs.

Bilskrotningsverksamhet är anmälningspliktig och gäller för bilar, bussar, lastbilar och andra motordrivna fordon med en totalvikt på högst 3 500 kilo.

Efter du skickat in anmälan

Efter att miljöförvaltningen tagit emot din anmälan beslutar de om försiktighetsmått som gäller din verksamhet. Försiktighetsmåtten som meddelas av miljöförvaltningen omfattar de krav som ställs utöver bilskrotningsförordningen. Därefter ska du skicka in en ansökan om auktorisation till Länsstyrelsen Skåne.

Auktorisation – anmälan till Länsstyrelsen

Om du vill driva en bilskrotningsverksamhet där du omhändertar och demonterar bilar, måste du vara auktoriserad. Du ansöker hos Länsstyrelsen Skåne som beslutar om auktorisation. Auktorisationen är tidsbegränsad till högst fem år men en förlängning kan göras efter ny ansökan.

Länsstyrelsen kräver att miljöförvaltningen tagit emot anmälan om verksamheten och beslutat om försiktighetsmått för verksamheten innan auktorisation kan meddelas.

Länsstyrelsens information om auktoriserad bilskrotningsverksamhet

Tillsyn av bilskrotningsverksamhet

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn över skrotbilsverksamhet enligt miljöbalken. Tillsynen innebär bland annat att de kommer ut och besöker din verksamhet. Syftet är att kontrollera att lagstiftningen och försiktighetsmåtten följs.

Om den verksamhet som du bedriver inte följer lagstiftningens och försiktighetsmåttens krav kan miljöförvaltningen komma att besluta om åtgärdsföreläggande eller i värsta fall förbud mot fortsatt verksamhet.

Krav på bilskrotningsverksamhet

Nedan finns de bestämmelser där miljöförvaltningen anser att det finns utrymme för tolkning. För att göra det enklare för dig som verksamhetsutövare finner du i varje stycke aktuellt lagrum tillsammans med "Miljöförvaltningens råd" – om hur miljöförvaltningen anser att verksamheten ska bedrivas för att den ska uppfylla kraven.

Vad som beskrivs nedan ska ses som en hjälp för att din verksamhet ska bedrivas på ett miljöriktigt sätt och vara förenlig med lagstiftningens krav.

Miljöförvaltningen, avdelningen för miljö- och hälsotillsyn.

Telefon: 040-34 35 15.

sv