$left
$middle

Organisation

Här kan du läsa om varje område och avdelning inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens organisation.

Socialtjänsten hjälper och stödjer vuxna, barn, ungdomar och familjer som befinner sig i utsatta situationer. Det kan röra sig om både social och ekonomisk hjälp.

Verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Området delas upp i två avdelningar: avdelningen för arbetsmarknad och avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende.

Avdelningen medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande.

Verksamheterna erbjuder en bredd av olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel arbetsträning, praktik, utbildning och anställningar. De samverkar tätt med andra funktioner inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, andra förvaltningar inom Malmö stad, externa aktörer som Arbetsförmedlingen och civilsamhället.

Målgrupper

  • Malmöbor som får ekonomiskt bistånd
  • unga Malmöbor 16–24 år oavsett försörjningsform
  • SFI-studerande som får ekonomiskt bistånd

Avdelningen arbetar med ekonomiskt bistånd och bistånd till boende.

Verksamhetsområde boende, tillsyn och service

Verksamhetsområdet omfattar boende, administration och service samt tillståndsenhet och överförmyndare.

Enheten samordnar förvaltningens administration och service, till exempel vaktmästeri, IT, säkerhet, receptioner och arkiv.

Enheten arbetar med olika ställföreträdarskap. De har en egen nämnd, överförmyndarnämnden. Enheten bedömer lämpligheten för de ställföreträdare som ska få uppdrag i något av ställföreträdarskapen och utövar sedan löpande tillsyn i ärendena.

Syftet med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga. Både unga och gamla, friska och sjuka, kan behöva en ställföreträdare.

Det finns olika typer av ställföreträdarskap, några exempel är: god man och förvaltare för vuxna, förmynderskap för barn och god man för ensamkommande barn.

Tillståndsenheten handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd samt folköls- och tobaksförsäljning. Enheten har även tillsyn över restauranger som har serveringstillstånd och butiker som säljer folköl och tobak.

Verksamhetsområde individ och familj

Verksamhetsområdets uppdrag är att stärka, stödja och ytterst skydda barn och unga i olika former av utsatthet samt unga och vuxna med beroendeproblematik.

Området delas upp i två avdelningar: utredning och insats.

Stabsfunktioner

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fyra stabsfunktioner. Dessa är ekonomi, HR, kommunikation och strategiska avdelningen.

Utifrån gällande lagar, avtal och policy ska avdelningen med ett effektivt och konsultativt förhållningssätt ge verksamheten det stöd och service som de behöver och efterfrågar. I uppdraget ingår också att samordna, effektivisera och utveckla såväl interna som förvaltningsgemensamma administrativa rutiner.

Till ekonomiavdelningen hör även förvaltningens övergripande arbete med lokalsamordning.

HR-avdelningen tar ansvar för att chefer har tillgång till ett verksamhetsnära stöd till exempel när det gäller rekrytering, löneöversyn, omställning, arbetsrättsliga ärenden samt rehabilitering. De ansvarar också för att ta fram och utveckla förvaltningsövergripande strategier för lönebildning, systematiskt arbetsmiljöarbete och personal- och kompetensförsörjning.

Det kommunikativa stödet kan handla om exempelvis kommunikationsplanering, pressfrågor, sociala medier, webbrelaterade frågor och trycksaksproduktion.

Uppdraget är att stödja nämnd, förvaltningsledning och verksamheten att leda, samordna, omvärldsbevaka och följa upp förvaltningens arbete. Strategiska avdelningen består av fyra enheter: enheten för nämnd och ärendehantering, digitaliseringsenheten, analys och uppföljning samt enhet social hållbarhet.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv