$left
$middle

Information om revideringen

På denna sida finns information om revideringen av Malmö stads policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

I samråd med representanterna från de nationella minoriteterna tog Malmö stad 2014 fram policyn vars syfte är att säkerställa att Malmö stad lever upp till den särskilda lagstiftning som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.

Policyn reviderades senast 2020 i samråd med de nationella minoriteterna för att stämma överens med den förstärkta minoritetslagstiftningen som trädde i kraft i januari 2019. Policyn ska vid slutet av varje mandatperiod ses över för att säkerställa att den är uppdaterad, därför bjöd Malmö stad in de nationella minoriteterna till samråd den 2 maj för dialog kring revideringen av policyn. Fram till den 7 maj gavs även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter för den som inte kunde delta vid samrådet, eller för dem som önskar lämna ytterligare synpunkter.

Den nuvarande policyn finns här Pdf, 598.8 kB. och ett utkast på reviderad policy som tagits fram av stadskontoret och Romskt informations- och kunskapscenter finns här Pdf, 206.5 kB..

Uppdateringar i reviderad policy

De ändringar som gjorts i det nya utkastet är främst redaktionella, för att göra policyns upplägg och innehåll lättare att följa och ta till sig. Utöver detta har följande uppdateringar och tillägg gjorts:

  • under rubriken Styrdokument i relation till föreliggande policy har den numera utgångna planen mot diskriminering ersatts med Malmö stads policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet
  • rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk har förtydligats
  • ändring under rubriken Organisation och ansvar gällande ”konkreta mål och åtaganden” då dessa specificeras i respektive handlingsplan och program snarare än i policyn

Nästa steg
Minnesanteckningar från samrådet finna publicerade här. Pdf, 113.3 kB. De synpunkter som inkommit har bearbetas och beaktats i framtagandet av ett slutligt utkast. Den preliminära beslutsplaneringen för ärendet som tidigare kommunicerats är uppskjuten. Information om ny tidplan kommer så fort det är möjligt.

Kontakta oss

sv