Revisionsrapporter 2015-2018

Revisionskontorets granskningsrapporter presenteras här efter beslut i revisorskollegiet.

2019 - Kulturstrategin

Stadsrevisionen har granskat om kommunstyrelsen och kulturnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kulturstrategin samt om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig måluppfyllelse när det gäller kulturmålen i kulturstrategin.
Kulturstrategin (pdf, 1009.8 kB)       Missiv (pdf, 128.5 kB)

2019 - Utbildning för nyanlända elever i grundskolan

Syftet är att bedöma om grundskolenämnden bedriver en utbildning för nyanlända elever på ett ändamålsenligt sätt. Syftet är även att bedöma om grundskolenämnden följer upp, analyserar och vid behov vidtar åtgärder gällande utbildningen för nyanlända elever.
Nyanlända elever (pdf, 878.2 kB) Missiv (pdf, 179 kB)

2019 - Missbruks- och beroendevård

Syftet med granskningen är att bedöma om missbruks- och beroendevården för vuxna inom arbetsmarknads- och socialnämnden är ändamålsenlig.
Missbruks- och beroendevård (pdf, 1.1 MB) Missiv (pdf, 161.3 kB)

2018 - LSS verksamheten

Syftet med granskningen har varit att bedöma om funktionsstödsnämnden säkerställer
att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt uppföljning av LSS-verksamheten.
LSS-verksamheten (pdf, 949.9 kB)                Missiv (pdf, 135.7 kB) 
Projektledare: Fia Lindher och Sofia Blixtberg tel 0729-635526

2018 - Samordnad individuell plan SIP

Stadsrevision har granskat om arbetet med SIP inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är samordnat och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
SIP (pdf, 764.3 kB)             Missiv (pdf, 192.3 kB) 
Projektledare Linda Gustavsson och Lina Burström, tel 073-416 11 57

2018 - Hemlöshet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.
Hemlöshet (pdf, 2.8 MB)                Missiv (pdf, 136.4 kB) 
Projektledare: Sofia Blixtberg tel 0768-549032

2018 - Arbetsmarknadsinsatser

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att det finns en
ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Arbetsmarknadsinsatser (pdf, 613.8 kB)                     Missiv (pdf, 116.7 kB) 
Projektledare: Ann-Mari Ek, tel 0709-341959

2018 - Direktupphandling och avtalstrohet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk avseende direktupphandlingar samt om styrelsens och nämndernas interna kontroll härav är tillräcklig. Syftet med granskningen har även varit att
bedöma om kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag enligt reglementet att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet.
Direktupphandling och avtalstrohet (pdf, 636.5 kB)                    Missiv (pdf, 116.1 kB) 
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-716132

2018 - Kompetensförsörjning

KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat kompetensförsörjning inom kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.
Kompetensförsörjning (pdf, 347.4 kB)                           Missiv (pdf, 125.1 kB)
Projektledare: Fia Lindher, 0729-635526

2018 - Verifikationsgranskning

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat verifikationer och löpande bokföring vid arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljönämnden.
Verifikationsgranskning (pdf, 140.6 kB)                       Missiv (pdf, 103.9 kB)
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-636585

2018 - Klimatutsläpp och matkonsumtion

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat om policyn för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden. Klimatutsläpp & matkonsumtion (pdf, 481.1 kB)         Missiv (pdf, 129.5 kB)
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-636585

2018 - Underhåll av fastigheter i Malmö stad

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat servicenämndens underhåll av fastigheter.
Underhåll av fastigheter (pdf, 839.7 kB)                            Missiv (pdf, 137.4 kB) 
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-636585

2018 - Informationssäkerhet

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat informationssäkerheten.
Informationssäkerhet (pdf, 864.9 kB)                             Missiv (pdf, 123.4 kB) 
Projektledare: Ann-Mari Ek, 0709-341959

2018 - Familjehemsplaceringar

Syftet med granskningen var att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig uppföljning – i synnerhet på aggregerad nivå - av familjehems-placerade barn i syfte att skapa förutsättningar för en familjehemsvård av god kvalitet.
Familjehemsplaceringar (pdf, 738.2 kB)                        Missiv (pdf, 134.3 kB)
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-636585

2018 - Granskning av våldsbejakande miljöer

Syftet med granskningen var att bedöma om Malmö stad säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Granskningen har avsett kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och fritidsnämnden. Våldsbejakande miljöer (pdf, 283.8 kB)          Missiv (pdf, 119 kB) 
Projektledare: Ann-Mari Ek, 0709-341959

2018 - Kränkande behandling i grundskolan

Syftet med granskningen har varit att bedöma om grundskolenämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling bedrivs ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll.
Kränkande behandling (pdf, 671.4 kB)           Missiv (pdf, 101.4 kB)
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-716132

2017 - Miljöfarlig mark och verksamhet

Syftet med granskningen var att bedöma och kartlägga hur arbetet med inventering och sanering av förorenad mark bedrivs i Malmö stad. Vidare var syftet att bedöma och kartlägga om Malmö stad har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av farligt avfall vid rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt markföroreningar.
Miljöfarlig mark och verksamhet (pdf, 653.7 kB)           Missiv (pdf, 105 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp, 0709-711607

2017 - Verifikationsgranskning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om servicenämndens verifikationer och löpande bokföring är rättvisande och nämndens interna kontroll är tillräcklig.
Verifikationsgranskning (pdf, 351.9 kB)       Missiv (pdf, 115.1 kB)
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-716132

2017 - Upphandlingar

Syftet med granskningen har varit att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden säkerställer att direktupphandlingar genomförs enligt lagar, riktlinjer och med en tillräcklig intern kontroll samt om nämnderna följer de ramavtal som kommunen slutit.
Upphandlingar (pdf, 491.8 kB)         Missiv (pdf, 83.3 kB)
Projektledare: Nina Hellström och Per Nilsson, 0709-341949

2017 - Projektredovisning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och miljönämndens projektredovisning bedrivs och hanteras på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt samt bidrar till en rättvisande bild av nämndens verksamhet i dess räkenskaper. Syftet har även varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt av att nämnderna följer de interna riktlinjerna avseende projektredovisning är tillräcklig.
Projektredovisning (pdf, 5.9 MB)        Missiv (pdf, 80.2 kB)
Projektledare: Malin Jönsson, tel 076-6064169

2017 - Miljöarbetet i Malmö stad

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och miljönämnden har en ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av Malmö stads miljöarbete.
Miljöarbetet i Malmö stad (pdf, 753.5 kB)         Missiv (pdf, 94.4 kB)
Projektledare: Sofia Blixtberg tel 0768-549032

2017 - Beaktande av barnperspektiv i handläggning av bistånd

Syftet med granskningen var att bedöma hur kommunstyrelsen stödjer arbetet med att förankra barnperspektivet i handläggningen av bistånd, hur kommunstyrelsen följer upp hur barnperspektivet beaktas i handläggningen av bistånd där barn är berörda, samt övergripande fånga kommunstyrelsens styrning och uppföljning rörande barnperspektivet. Beaktande av barnperspektiv (word, 316.3 kB)         Missiv (pdf, 85.6 kB) 
Projektledare: Malin Jönsson, 076-6064169

2017 - Lönerutiner och pensionskostnader

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och servicenämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende lönehantering och pensionskostnader.
Lönerutiner och pensionskostnader (pdf, 546.8 kB)         Missiv (pdf, 104.9 kB) 
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-716132

2017 - Kompetensförsörjning inom kommunal förskola

På uppdrag av revisorskollegiet har KPMG granskat kompetensförsörjningen inom kommunal förskola. Kompetensförsörjning inom kommunal förskola (pdf, 304.1 kB)            Missiv (pdf, 98.4 kB) 
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-636585

2017 - Läkemedelshantering

Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälsa-, vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende läkemedelshanteringen.
Läkemedelshantering (pdf, 467 kB)        Missiv (pdf, 101.7 kB) 
Projektledare: Sofia Blixtberg, 0709-341970

2017 - God man

Syftet med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll inom den del av verksamheten som avser god man. 
God man (pdf, 424.2 kB)         Missiv (pdf, 82.8 kB) 
Projektledare: Sofia Blixtberg, 0709-341970

2017 - Styrning, ledning, uppföljning och kontroll av hemtjänsten

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för hälsa-, vård- och omsorg säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av hemtjänsten.
Hemtjänsten (pdf, 1.1 MB)        Missiv (pdf, 97.7 kB) 
Projektledare: Sofia Blixtberg, 0709-341970

2017 - Trafiksäkerhet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska nämnden/ gatukontorets styrning och kontroll avseende trafiksäkerhetsfrågor är tillräcklig med utgångspunkt från Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi. Syftet var även att bedöma ändamålsenligheten av de åtgärder som vidtas av tekniska nämnden.
Trafiksäkerhet (pdf, 844.5 kB)          Missiv (pdf, 97.2 kB)  
Projektledare: Richard Magnusson och Malin Jönsson, tel 0729-636585

2017 - Barns lekytor

Syftet med granskningen har varit att granska hur förskolenämnden säkerställer att alla förskolebarn erbjuds en god miljö och likvärdig förskola avseende utemiljön.
Barns lekytor (pdf, 405.1 kB)        Missiv
(pdf, 77.4 kB)Projektledare: Nina Hellström och Malin Jönsson, 0729-63 55 27

2017 - Tillsyn fristående förskolor

Syftet med granskningen har varit att bedöma om förskolenämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende nämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.
Tillsyn fristående förskolor (pdf, 541.4 kB)      Missiv
(pdf, 79.2 kB)Projektledare: Nina Hellström och Richard Magnusson, 0729-63 55 27

2016 - Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn

Malmö stads revisorer har tillsammans med Region Skånes revisorer och Helsingborgs stads revisorer granskat hur Region Skåne och dessa kommuner samverkar när det gäller psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn.

Psykisk ohälsa (pdf, 1.9 MB)      Missiv (pdf, 86.5 kB)
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-63 65 85

2016 - Ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser riktade mot åldersgruppen 16-24 år.

Ungdomsarbetslöshet & arbetsmarknadsinsatser (pdf, 1.2 MB)              Missiv (pdf, 80 kB)
Projektledare: Nina Hellström och Sofia Blixtberg, 0729-63 55 27

2016 - Ekonomisk styrning och kontroll

Stadsrevisionen har genomfört granskning av Malmö stads ekonomiska styrning och kontroll.

Ekonomisk styrning och kontroll (pdf, 382.6 kB)                Missiv (pdf, 78.3 kB)
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-71 61 32

2016-Flyktingsituationen

Revisorskollegiet har granskat hanteringen av flyktingsituationen utifrån tre områden; anpassning av nämndernas verksamheter, integration av nyanlända samt mottagande och integration av ensamkommande flyktingbarn.

Flyktingsituationen (pdf, 534 kB)         Missiv (pdf, 105 kB)
Projektledare: Fia Lindher, 0729-63 55 26

2016 - Grundskolan i Malmö stad

Det övergripande syftet med granskningen har varit att ta ställning till om rektorerna bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att uppnå de nationella målen och kunskapskraven samt att såväl hög- som lågpreseterande elever får det stöd som de har rätt till enligt skollagen.

Grundskolan (pdf, 711.1 kB)          Missiv (pdf, 100.5 kB)
Projektledare: George Smidlund, 0709-34 19 59

2016 - Sjukskrivningar

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete, avseende att förebygga och minska sjukfrånvaron, är ändamålsenligt utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Sjukskrivningar (pdf, 506.8 kB)         Missiv (pdf, 85.1 kB)
Projektledare: Malin Jönsson och Per Nilsson, 0766-06 41 69

2016 - Försörjningsstöd

Syftet med granskningen har varit att bedöma vad Malmö stad gör för att säkerställa kvalitet och kompetens kring handläggningen av försörjningsstödet samt bedöma om den interna kontrollen avseende utbetalningar av försörjningsstödet är tillräcklig.

Försörjningsstöd (pdf, 471.2 kB)         Missiv (pdf, 86.8 kB)
Projektledare: Olof Hammar, 0709-71 16 06

2016 - Uppföljning av direktupphandlingar TN/Gk

Syftet med denna granskning har varit att följa upp den del av 2014 och 2015 års granskningar som avsåg direktupphandlingar samt att bedöma om tekniska nämnden säkerställer att gatukontoret genomför direktupphandlingar på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontoll.

Uppföljning direktupphandlingar (pdf, 481 kB)          Missiv (pdf, 85.5 kB)
Projektledare: Richard Magnusson, 0729-63 65 85

2016 - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

PWC har på uppdrag av revisorskollegiet granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt (pdf, 826.1 kB)      Missiv (pdf, 86.3 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp, 0709-71 16 07

2016 - Styrning och uppföljning av investeringar

Syftet med granskningen var att bedöma om tekniska nämnden har en tillräcklig intern kontroll för sin investeringsprocess samt att följa upp de åtgärder som angavs i tekniska nämndens yttrande av 2012 års investeringsgranskning.

Styrning och uppföljning av investeringar (pdf, 590.8 kB)       Missiv (pdf, 87.9 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp, 0709-71 16 07

2016 - Trygghet i Malmö

Syftet med granskningsprojektet har varit att granska om Malmö stad har en ändamålsenlig verksamhet avseende Malmö som trygg stad.
Trygghet i Malmö (pdf, 641.7 kB)      Missiv (pdf, 84.4 kB)
Projektledare: Kaj Oldrup och Malin Jönsson, 0733-06 41 69

2015- Anläggningsregister

Syftet med granskningen har varit att ta ställning till om kommunstyrelsen, tekniska nämnden och servicenämnden har tillräckliga rutiner för att upprätthålla kompletta, uppdaterade och korrekta anläggningsregister enligt god redovisningssed och Malmö stads anvisningar och riktlinjer. 
Anläggningsregister (pdf, 328.8 kB)
Projektledare: Per Nilsson, 0709-34 19 49

2015 - Upphandlingar i Malmö stad

EY har på uppdrag av revisorskollegiet granskat upphandlingar i Malmö stad. Syfte med granskningen har varit att ta ställning till om kommunstyrelsen, tekniska nämnden och servicenämnden följer lagen om offentlig upphandling, stadens upphandlingspolicy, stadens riktlinjer och beslutade ramavtal. Vidare har granskats om ändamålsenlig kompetens finns för att utföra upphandlingarna, det finns en tillräcklig intern kontroll och om det finns ett fungerande samarbete mellan de granskade nämnderna.
Upphandlingar (pdf, 87.4 kB)
Projektledare: Fredrik Jerntorp, 0709-71 16 07

2015 - Malmö Live

Granskning om stadens engagemang i projektet Malmö Live skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig.
Malmö Live (pdf, 230.5 kB)
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-71 61 32

2015 - Insatser för barn och ungdomar i HVB

Granskningen har skett på två av Malmös stadsområden. Syftet har varit att kunna svara på om insatserna för barn och ungdomar i HVB är ändamålsenliga och om det finns en ändamålsenlig kvalitetsuppföljning.
Insatser för barn och ungdomar i HVB (pdf, 263.3 kB)
Projektledare: Olof Hammar, 0709-71 16 06

2015 - IT-verksamheten och informationssäkerhet

Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av informationssäkerhet inom Malmö stad.
Informationssäkerhet (pdf, 383.5 kB)
Projektledare: Fredrik Edler, 0709-71 61 32

2015 - Barn som far illa

Kortgranskningen avseende barn som far illa eller där det föreligger en så kallad orosanmälan om barn som far illa.
Barn som far illa (pdf, 621.9 kB)
Projektledare: Kaj Oldrup, 0709-34 19 55

2015 - Cykelstaden Malmö

Granskning av hur tekniska nämnden/gatukontoret arbetar för att uppfylla målen i "Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019".
Cykelstaden Malmö (pdf, 2.4 MB)
Projektledare: Richard Magnusson, 040-34 19 14

2015 - Skola för elever med stora svårigheter

Revisionskontorets granskning avseende den grupp av elever som placeras i särskild undervisningsgrupp.
Skola för elever med stora svårigheter (pdf, 2.7 MB)
Projektledare: Kaj Oldrup, 040-34 19 55

2015 - Kvalitetsuppföljning Vård och omsorg

Syftet med granskningen har varit att kunna svara på om kvalitetsuppföljningen inom vård och omsorg är tillräcklig och ändamålsenlig.
Kvalitetsuppföljning VoO (pdf, 2.5 MB)
Projektledare: Olof Hammar, 040-34 11 17

2015 - Klimatsäkrat Malmö

Granskning av Malmö stads beredskap och strategier vid akuta insatser i samband med kraftigt skyfall, förebyggande arbete med klimatanpassning avseende ökad nederbörd, skyddet för stadens och medborgarnas egendom samt efterföljsamhet av lagar, miljöprogram och handlingsplaner.
Klimatsäkrat Malmö (pdf, 2.2 MB)
Projektledare: Fia Lindher, 040-34 34 61

Senast ändrad: 2019-06-20 13:48