Fristående förskola

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser om förskolan styr förskolans verksamhet. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor.

Så här går det till att ansöka om att få godkännande att starta fristående förskola.

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera. Läs mer om bidrag.

Ansök om att starta fristående förskola

För att ansöka ska sökanden fylla i vår ansökningsblankett och budgetmall och skicka in dessa tillsammans med nödvändiga bilagor via post till förskoleförvaltningen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.                

En ansökan ska vara formulerad så att den för förskolenämnden klargör och visar sökandens insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är sökanden som i ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen.

Om förskolenämnden bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen får sökanden beslut om godkännande för att driva den fristående förskolan.

Vem undertecknar?

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

​Ansökan ska lämnas in i god tid i innan verksamheten ska starta

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter finns med. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Avgift vid ansökningar om godkännande att starta fristående förskola

Malmö stad kommer från den 1 juli 2019 att ta ut en avgift om 25 000 kr för ansökan om att starta en ny fristående förskoleenhet och vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet. Avgiften gäller däremot inte för ansökningar från en befintlig huvudman som rör utökningar vid en befintlig förskoleenhet. Avgiften på 25 000 kr betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan om att starta fristående förskola inkommit till förskoleförvaltningen. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Skicka ansökan till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
Avdelningen för kvalitet och myndighet
205 80 Malmö

Efter godkännandet

En godkänd huvudman har två år på sig att starta förskolan

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen två år på sig att göra det. Efter det kan huvudmannen kontakta förskoleförvaltningen för att ansöka om förlängning.

Etableringskontroll innan förskolan får öppna

Förskoleförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen innan förskolan får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska informera förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten startar. Läs mer om Etableringskontroll.

Senast ändrad: 2019-08-12 13:50