Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Malmö stad är genom förskolenämnden tillsynsmyndighet för de fristående förskolor och enskilda pedagogiska omsorger som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag.

Förskoleförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Tillsynsbeslut och rapporter

Tillsynsbeslut och rapporter beskriver brister i verksamheten och ger inte en bild av verksamheten som helhet.

Olika sanktioner efter tillsyn

Föreläggande vid brist i verksamheten

Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan förskolenämnden kräva att bristerna åtgärdas genom ett så kallat föreläggande. Det är mycket vanligt att en verksamhet får ett eller flera förelägganden efter tillsyn.  

Det går inte att överklaga ett föreläggande.

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med ett vite, som kan innebära att huvudmannen blir skyldig att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Det är förskolenämnden som bestämmer hur stort vitet ska vara.

Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Tillfälligt verksamhetsförbud

Skulle tillsynen visa allvarlig risk för barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får förskolenämnden förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare genom att meddela tillfälligt verksamhetsförbud. Ett tillfälligt verksamhetsförbud får gälla i högst 6 månader.

Huvudmannen kan överklaga beslut om tillfälligt verksamhetsförbud till förvaltningsrätten.

Återkallelse

Om huvudmannen inte vidtar åtgärder efter ett föreläggande och det rör sig om allvarliga briser kan förskolenämnden återkalla huvudmannens godkännande, vilket innebär att verksamheten måste stänga.

Huvudmannen kan överklaga beslut om återkallande till förvaltningsrätten.

Anmärkning

Handlar det om en mindre allvarlig överträdelse kan förskolenämnden ge huvudmannen en anmärkning.

Avstående från ingripande

Förskolenämnden kan låta bli att ingripa om överträdelsen är ringa, om huvudmannen vidtar nödvändig rättelse eller om det finns särskilda skäl att inte ingripa.

Huvudmannen redovisar åtgärder efter tillsynsbeslutet

När förskolenämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad man har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.  

Vem synar vår tillsyn?

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.

Senast ändrad: 2016-04-05 10:29