$left
$middle

Cirkulära samarbeten

Utvecklingen av städer spelar en avgörande roll för om de globala målen för en hållbar utveckling ska nås senast år 2030. Malmö stad vill främja cirkulära lösningar som ökar resurseffektiviteten och i sin tur bidrar till mindre avfall och minskade utsläpp. Tillsammans kan vi göra mer med mindre.

I Malmö vet vi att det är när staden, näringslivet, akademien, industrin och systemägare för vatten, avlopp, energi och avfall tänker och agerar innovativt tillsammans som vi verkligen kan driva utveckling med fokus på cirkulär ekonomi.

Det finns exempel på när aktörer går samman och delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo. De här cirkulära lösningarna existerar inte utan relationer. I de gemensamma utmaningarna finns ofta de viktigaste möjligheterna.

Malmö stads symbiosfunktion

Malmö stad vill främja och uppmuntra till nytänkande för att bidra till mindre avfall och minskade utsläpp i utvecklingen av staden. För att hitta nya möjligheter till möjliga cirkulära lösningar och samarbeten i Malmö vill Malmö stad stötta redan etablerade och nya verksamheter.Vad är cirkulär ekonomi, industriell och urban symbios?

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. När den enes rest blir den andres resurs och minskar behovet av nya resurser skapas en industriell symbios. När delande och resurssamarbeten skalas upp till ett stadsperspektiv skapas det som kallas urbana symbioser. En klassisk sådan är spillvärme från industri till fjärrvärmenätet.

sv